ตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการรายงานตัว (ไม่รวมค่าหอพัก)
โปรดระบุเลขประจำตัวนิสิต


  • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0051/2560 เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

  • คำชี้แจงการรายงานตัวออนไลน์ (ควรเปิดใน Internet Explorer)