เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557(ด่วนมาก)
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ภาคปกติและภาคพิเศษ
ที่สำเร็จการศึกษา 21 ม.ค. 58 รับเอกสารได้วันที่ 4 ก.พ. 58

นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ที่สำเร็จการศึกษา 23 ม.ค. 58 รับเอกสารได้วันที่ 6 ก.พ. 58

เอกสารที่ใช้รับเอกสาร
บัตรนิสิต (หากสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความและบัตรประชาชนมารับแทน)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2558
 2.กำหนดการภาคปลาย ปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
ช่วงพิมพ์ใบชำระเงินค่าเทอมทางเว็บไซท์ (ใช้เครื่องพิมพ์ Laserเท่านั้น)
 • วันที่ 22 – 30 ม.ค. 2558 คู่มือพิมพ์ใบชำระเงิน

  ช่วงการชำระเงินที่ธนาคาร
 • นิสิตทุกระดับชั้น วันที่ 26 – 30 ม.ค. 2558

  **หมายเหตุ นิสิตต้องตรวจสอบรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการชำระเงิน
  **มีจุดบริการชำระเงินค่าเทอมที่กองทะเบียนฯ ในวันที่ 26-30 ม.ค. 58
  แต่เพื่อความสะดวกให้นิสิตพิมพ์ใบชำระเงินมาล่วงหน้า


  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
   3.กำหนดการแจ้งขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วน)
  นิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี รหัส 53
  และคณะวิศวกรรมศาสตร์รหัส 54

 • ช่วงขึ้นทะเบียนและชำระเงินที่ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย
  หรือธ.ธนชาติ ช่วงวันที่ 2-8 ก.พ. 2558
 • ช่วงส่งเอกสารที่กองทะเบียนฯ 2-15 ก.พ. 2558
  คู่มือขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา

  สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา
  (ยกเว้นระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาตร์หลักสูตร 5 ปี และคณะวิศวกรรมศาสตร์รหัส 54)
 • ช่วงขึ้นทะเบียนวันที่ 2-10 มี.ค. 2558
 • ช่วงชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย หรือธนชาติ
  วันที่ 9-13 มี.ค. 2558
 • ช่วงส่งเอกสารที่กองทะเบียนฯ 9-28 มี.ค. 2558
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2558
   4.ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556
  รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาปีการศึกษา 2556 คลิก
  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคลิก


  รายชื่อผู้ขอเปลี่ยนคำหน้าคำอ่านงานพระราชทานปริญญาปีการศึกษา 2556 คลิก

  รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติแต่งกายข้ามเพศในงานพระราชทานปริญญาปีการศึกษา 2556คลิก

  ให้นิสิตผู้ที่ทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนคำหน้าคำอ่านและผู้ขอแต่งกายข้ามเพศ(รับวันที่ 19-20 มี.ค. 2558) ว่าตนเองมีชื่อหรือไม่ หากไม่มีชื่อให้นิสิตรีบติดต่อกับกองทะเบียนฯ โดยด่วน
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2557
   5.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29