เมนูหลัก

ความเป็นมา

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเดิมเป็นงานทะเบียนและสถิตินิสิต สังกัดกองบริการการศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ๒๒๐๒/๘๘๑๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔

งานทะเบียนและสถิตินิสิต มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบเกี่ยวกับนิสิตตั้งแต่แรกเข้าศึกษา การรับรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต การจัดตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการเรียน การตรวจสอบสภาพการศึกษา การเก็บรักษาประวัตินิสิต การออกเอกสารการศึกษา การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และข้อมูลสถิตินิสิต ประกอบกับมหาวิทยาลัยบูรพามีการขยายตัวทางการศึกษาอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาระงานทะเบียนและสถิตินิสิตมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีส่วนงานที่มีความคล่องตัว และสามารถรองรับการขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดตั้งเป็น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา แบ่งเป็น ๔ งาน ดังนี้
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานรับเข้าศึกษา
๓. งานทะเบียนการศึกษา
๔. งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศนิสิต
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29