เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย
  คู่มือการพิมพ์ใบชำระเงิน
รายละเอียดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2562
 2.ช่วงการ Drop รายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   กองทะบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 3.การเทียบเคียงรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2554(ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   กองทะบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 4.นิสิตรหัส 62 แจ้งทำบัตรนิสิตใหม่ฟรี โดยเป็นบัตร ATM แบบ VISA Debit(ด่วนมาก)
โดยจะเริ่มทำให้กับนิสิตรหัส 62 ก่อน ส่วนนิสิตรหัสอื่น มหาวิทยาลัย จะดำเนินการในระยะต่อไป

Click เพื่อขยาย
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2562
 5.ช่วงประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562(ด่วน)

Click ไปเว็บประเมิน
ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพ   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 6.กำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

Click เพื่อขยาย

คู่มือการลงทะเบียนคลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2562
 7.ข่าวการสอบภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ (BUU-CET U) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตปีีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา

เพราะฉะนั้น นิสิตที่มีรหัสตั้งแต่ 59 เป็นต้นไป ทุกคนจะต้องเข้ารับการสอบ BUU-CET U โดยทุกคนจะต้องเข้าสอบ 2 ครั้ง ครั้งแรกเพื่อวัดผลก่อนเข้าเรียน และครั้งที่สองเพื่อวัดผลก่อนสำเร็จการศึกษา

Click เพื่ออ่านรายละเอียดการสอบ (คู่มือทดสอบ) >>> https://goo.gl/pmxdFc
Click เพื่อสมัครสอบ >>> https://exitexam.buu.ac.th
นิสิตสามารถดูรายละเอียดที่ Website: http://li.buu.ac.th ของสถาบันภาษา
E-mail : li@go.buu.ac.th

ประกาศโดย   สถาบันภาษา   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2561
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29