เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.**** การส่งใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ) ****(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กรกฎาคม 2562
 2.กำหนดการลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการลงทะเบียนคลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2562
 3.กำหนดการเพิ่ม-ลดออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการเพิ่ม-ลดออนไลน์ระดับปริญญาตรีคลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฎาคม 2562
 4.การชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย
  คู่มือการพิมพ์ใบชำระเงิน
รายละเอียดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กรกฎาคม 2562
 5.กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2562
 6.ช่วงประเมินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(ด่วน)

Click ไปเว็บประเมิน
ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพ   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2562
 7.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย 2561(ด่วน)
นิสิตระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 รับเอกสารได้วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป


คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป


คณะวิทยาศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 11 มิ.ย. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป


คณะสหเวชศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 10 มิ.ย. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป


คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 23 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป


คณะโลจิสติกส์ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 19 เม.ย. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 1 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป


คลิกเพื่อ ตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา

**โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
(นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)
กรณีมารับเอกสารแทนต้องใช้เอกสารดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเอกสาร
2.บัตรนิสิตตัวจริงของเจ้าของเอกสาร
3.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับแทน

**การรับเอกสารเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เปิดบริการถึง 20.30 น. ส่วนวันอื่นๆ ตามเวลาราชการ
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2561
 8.แบบประเมินความพึงพอใจ
ขอเชิญทำแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้รับบริการกองทะเบียนฯ ที่ http://bit.ly/ServiceRegBuu62

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 กรกฎาคม 2562
 9.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เลื่อนรับปริญญาเป็นปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เลื่อนรับปริญญาเป็นปีการศึกษา 2561
ตามคำร้องที่ได้ยื่นไว้คลิก

**หากยื่นคำร้องขอเลื่อนรับไว้แล้วไม่พบรายชื่อให้ติดต่อคุณปรีชา ที่หมายเลข 038-10-2722
ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   3 กรกฎาคม 2562
 10.ข่าวการสอบภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ (BUU-CET U) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตปีีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา

เพราะฉะนั้น นิสิตที่มีรหัสตั้งแต่ 59 เป็นต้นไป ทุกคนจะต้องเข้ารับการสอบ BUU-CET U โดยทุกคนจะต้องเข้าสอบ 2 ครั้ง ครั้งแรกเพื่อวัดผลก่อนเข้าเรียน และครั้งที่สองเพื่อวัดผลก่อนสำเร็จการศึกษา

Click เพื่ออ่านรายละเอียดการสอบ (คู่มือทดสอบ) >>> https://goo.gl/pmxdFc
Click เพื่อสมัครสอบ >>> https://exitexam.buu.ac.th
นิสิตสามารถดูรายละเอียดที่ Website: http://li.buu.ac.th ของสถาบันภาษา
E-mail : li@go.buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3839 0110
โทรศัพท์ภายใน 2700 ต่อ 402

ประกาศโดย   สถาบันภาษา   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2561
 11.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
1. Download แบบฟอร์มที่ https://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29