เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปี 2560(ด่วนที่สุด)
ช่วงวันลงทะเบียนนิสิตระดับปริญญาตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ)
 • ตั้งแต่ชั้นปี 4 ขึ้นไป วันที่ 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60 **ระบบเปิดวันที่ 27 พ.ย. เวลา 8.30 น.
 • ชั้นปี 3 วันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 60 **ระบบเปิดวันที่ 28 พ.ย. เวลา 8.30 น.
 • ชั้นปี 2 วันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค. 60 **ระบบเปิดวันที่ 29 พ.ย. เวลา 8.30 น.
 • ชั้นปี 1 วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 60 **ระบบเปิดวันที่ 30 พ.ย. เวลา 8.30 น.

 • สำหรับนิสิตนานาชาติทุกชั้นปีลงทะเบียนวันที่ 15-19 พ.ย. 60
  **ระบบเปิดวันที่ 15 พ.ย. เวลา 9.00 น.

 • สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียนวันที่ 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
  **ระบบเปิดวันที่ 27 พ.ย. เวลา 8.30 น.
  **นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาตามกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะเสียค่าปรับในการลงทะเบียนล่าช้า

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2560
   2.นิสิตที่ยื่นสำเร็จการศึกษาปี 2560 ภาคต้น ให้ดำเนินการตรวจสอบภาระหนี้สินตนเอง(ด่วนมาก)
  ให้นิสิตที่ยื่นสำเร็จการศึกษาปี 2560 ภาคต้น ดำเนินการตรวจสอบภาระหนี้สินตนเองได้ที่http://cleardebt.buu.ac.th
  **โดยใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านเดียวกันกับระบบบริการการศึกษา(http://reg.buu.ac.th)
  **หากพบหนี้สินให้นิสิตดำเนินการเคลียร์หนี้ให้เรียบร้อยตามหน่วยงานต่างๆ
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2560
   3.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559(7-8 พ.ค. 61)(ด่วน)
  รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีก่อนมาเป็นปีการศึกษา 2559 วันที่ 7-8 พ.ค. 2561 คลิก
  **นิสิตท่านใดที่ทำเรื่องไว้แล้วไม่มีรายชื่อให้แจ้งมาที่เบอร์ 038-10-2722 ติดต่อคุณปรีชา

  นิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นว่าที่ร้อยตรี หรือยศอื่นๆ ให้ยื่นคำร้อง RE23 พร้อมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศหรือสำเนาบัตรประชาชนที่มีคำนำหน้ายศแล้ว (โดยยื่นพร้อมเอกสารฉบับจริง) ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2561

  รายชื่อผู้ที่มีหนี้สินที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2559 คลิก
  **ให้ดำเนินการเคลียร์หนี้สินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2560 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
  หนี้สินหอพักและค่าไฟฟ้าติดต่อ 038-10-2531
  หนี้สินห้องสมุด ให้ติดต่อ 038-10-2475
  หนี้สินกองทะเบียนฯ ให้ติดต่อ 038-10-2725
  หนี้สินอื่นติดต่อกองกิจการนิสิตหรือติดต่อที่คณะของตนเอง

  **ส่วนกำหนดการอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2560
   4.(ร่าง) คู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์
  1. (ร่าง) คู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์
     1.1 สาขาความสามารถพิเศษ สายศิลปกรรม
     1.2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     1.3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     1.4 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  2.แบบฟอร์มการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการทดลองใช้คู่มือ
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2560
   5.ช่วงประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

  Click ไปเว็บประเมิน
  ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพ   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2560
   6.ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปี 2560
  เฉพาะ นิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
 • ช่วงชำระเงินค่าลงทะเบียน ทุกชั้นปี วันที่ 1-30 พ.ย. 60
  สามารถชำระออนไลน์หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย หรือ ธ.ธนชาต

  **นิสิตต้องตรวจสอบรายวิชาและกลุ่มให้ครบถ้วนก่อนการชำระเงิน

  ช่วงวัน Drop รายวิชา (ติด W ในทรานสคริปต์)
 • วันที่ 2 ก.ย.-19 พ.ย. 60


 • รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2560
   7.กำหนดจัดโครงการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ(BUU-GET) ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2560
   8.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   9.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29