เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  2020001พ.บ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 - ป.ตรี 6 ปี ปกติ 2656 2.00
  2020011พ.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 - ป.ตรี 6 ปี ปกติ 2496 2.00
  2020012พ.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 - ป.ตรี 6 ปี ปกติ -6 2.00
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29