เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  2101015- - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร (2554) 1434 2.00
  2101011- - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร 49 1414 2.00
  2101017หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร (2561) -4 2.00
  2101016หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 1434 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ   
  2301100- - (นิสิตอาคันตุกะ) ปี 57 -2 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)   
  2101010ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล - ต่ำกว่า ป.ตรี หลักสูตร 51 351 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  4001256Nursing Science (Inter) Adult Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55 -2 3.00
  4001254Nursing Science (Inter) Community Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55 -2 3.00
  4001257Nursing Science (Inter) Gerontological Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55 -2 3.00
  4001255Nursing Science (Inter) Maternity Nursing and Midwifery Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55 -2 3.00
  4001258Nursing Science (Inter) Mental Health & Psychiatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55 -2 3.00
  4001260Nursing Science (Inter) Nursing Administration plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55 -2 3.00
  4001259Nursing Science (Inter) Pediatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55 -2 3.00
  4001009Nursing Science (International Program) Plan A -เต็มเวลา (ปี 54) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001004Nursing Science (International Program) Plan B - ป.โท ปี 54 -2 3.00
  4001010การบริหารการพยาบาล - เต็มเวลา (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย -2 3.00
  4001077การบริหารการพยาบาล - ป.โท (แผน ก) ปี 49 362 3.00
  4001157การบริหารการพยาบาล - ป.โท (แผน ข.) 362 3.00
  4001253การผดุงครรภ์ - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก) ปี 55 เหมาจ่าย -2 3.00
  4001261การผดุงครรภ์ - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก) ปี 55 เหมาจ่าย ทดลองเรียน -2 3.00
  4001001การผดุงครรภ์ขั้นสูง - ป.โท (แผน ก) ปี 52 392 3.00
  4001012การพยาบาลเด็ก - ป.โท (แผน ก) เต็มเวลา ปี 60 เหมาจ่าย -2 3.00
  4001011การพยาบาลเด็ก - ป.โท (แผน ก) เต็มเวลา ปี 60 เหมาจ่าย ทดลองเรียน -2 3.00
  4001079การพยาบาลเด็ก - ป.โท (แผน ก) ปี 49 432 3.00
  4001002การพยาบาลเด็ก - ป.โท (แผน ก) ปี 54 362 3.00
  4001007การพยาบาลเด็ก - ป.โท (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย 362 3.00
  4001078การพยาบาลเด็ก - ป.โท (แผน ข) 432 3.00
  4001082การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49 442 3.00
  4001008การพยาบาลผู้สูงอายุ -เต็มเวลา (แผน ก) ปี54 (เหมาจ่าย) 362 3.00
  4001005การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก) ปี 54 -2 3.00
  4001006การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย 362 3.00
  4001083การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49 402 3.00
  4001088การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โท (แผน ก.) ปี 48 442 3.00
  4001181การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โท (แผน ก.) 442 3.00
  4001137การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โท (แผน ก.) ปี 49 432 3.00
  4001084การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โท (แผน ก.) 452 3.00
  4001003พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก - ป.โท ปี 54 362 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ   
  4101077การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 49 362 3.00
  4101002การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 382 3.00
  4101156การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์ 362 3.00
  4101008การผดุงครรภ์ - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 362 3.00
  4101015การผดุงครรภ์ - ไม่เต็มเวลา (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย -2 3.00
  4101001การผดุงครรภ์ขั้นสูง - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 52 392 3.00
  4101020การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 60 เหมาจ่าย 36 หน่วยกิต 362 3.00
  4101018การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 60 เหมาจ่าย ทดลองเรียน 36 หน่วยกิต -2 3.00
  4101079การพยาบาลเด็ก - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49 432 3.00
  4101078การพยาบาลเด็ก - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) 432 3.00
  4101007การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 55 -2 3.00
  4101086การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49 442 3.00
  4101014การพยาบาลผู้สูงอายุ - ไม่เต็มเวลา (แผน ก) ปี 55 เหมาจ่าย -2 3.00
  4101087การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เหมาจ่าย ปี 49 442 3.00
  4101005การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 362 3.00
  4101083การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49 442 3.00
  4101084การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ศูนย์เรียนนครสวรรค์ 442 3.00
  4101009การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ปี 54 -2 3.00
  4101085การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48 442 3.00
  4101019การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โท ไม่เต็มเวลา (แผน ก) ปี 60 เหมาจ่าย ทดลองเรียน แบบ 38 หน่วยกิต -2 3.00
  4101017การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โท ไม่เต็มเวลา (แผน ก) ปี 60 เหมาจ่าย แบบ 38 หน่วยกิต -2 3.00
  4101181การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 49 442 3.00
  4101003การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 382 3.00
  4101013การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย 382 3.00
  4101006การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 362 3.00
  4101016การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย 362 3.00
  4101137การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49 422 3.00
  4101182การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 46 452 3.00
  4101004การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 382 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ   
  5001003Nursing Science (Inter) - ป.เอก (ปี 48) -3 3.00
  5001006Nursing Science (Inter) - ป.เอก (ปี 55) เหมาจ่าย -3 3.00
  5001004พยาบาลศาสตร์ - ป.เอก ปี 48 603 3.00
  5001001พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48 603 2.00
  5001002พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48 603 3.00
  5001005พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร นานาชาติ) - ป.เอก (ปี 55) 523 3.00
  ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ   
  2101200- (สมทบ พยาบาล จันทบุรี) - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี -0 0.00
  2101201- (สมทบ พยาบาล ชลบุรี) - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี -0 0.00
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29