เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )11 พ.ค. 2560 8:30 น.20 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 111 พ.ค. 2560 8:30 น.20 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 211 พ.ค. 2560 8:30 น.20 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 311 พ.ค. 2560 8:30 น.20 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 411 พ.ค. 2560 8:30 น.20 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ11 พ.ค. 2560 8:30 น.20 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )11 พ.ค. 2560 8:30 น.20 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา11 พ.ค. 2560 8:30 น.20 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา11 พ.ค. 2560 8:30 น.20 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา11 พ.ค. 2560 8:30 น.20 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา15 พ.ค. 2560 0:00 น.15 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า18 พ.ค. 2560 0:00 น.18 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงการขอสำเร็จการศึกษานิสิตที่จะจบ2/60(ตกค้าง) (RE15)2 ส.ค. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน5 ส.ค. 2560 0:00 น.20 ส.ค. 2560 16:30 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB25 ส.ค. 2560 0:00 น.1 ก.ย. 2560 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ28 ส.ค. 2560 0:00 น.1 ก.ย. 2560 23:00 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรหรือ ธ.ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ28 ส.ค. 2560 0:00 น.1 ก.ย. 2560 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์28 ส.ค. 2560 0:00 น.1 ก.ย. 2560 23:00 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า2 ก.ย. 2560 0:00 น.10 ก.ย. 2560 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า10 ก.ย. 2560 0:00 น.10 ก.ย. 2560 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และยกเลิกรายวิชาทั้งหมดของนิสิตที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน11 ก.ย. 2560 0:00 น.11 ก.ย. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้18 ก.ย. 2560 0:00 น.24 ก.ย. 2560 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ25 ก.ย. 2560 0:00 น.25 ก.ย. 2560 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา29 ก.ย. 2560 0:00 น.29 ก.ย. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินการขอสำเร็จการศึกษา9 ต.ค. 2560 0:00 น.16 ต.ค. 2560 23:59 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29