เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2557  / ฤดูร้อน(มี.ค.-พ.ค. 57) 1 2 ฤดูร้อน(มิ.ย.-ส.ค. 58) 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )28 พ.ย. 2557 8:30 น.7 ธ.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชั้นปี 428 พ.ย. 2557 8:30 น.7 ธ.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ28 พ.ย. 2557 8:30 น.7 ธ.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชั้นปี 31 ธ.ค. 2557 8:30 น.7 ธ.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชั้นปี 22 ธ.ค. 2557 8:30 น.7 ธ.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชั้นปี 13 ธ.ค. 2557 8:30 น.7 ธ.ค. 2557 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา5 ม.ค. 2558 0:00 น.5 ม.ค. 2558 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน5 ม.ค. 2558 0:00 น.11 ม.ค. 2558 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )5 ม.ค. 2558 8:30 น.11 ม.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา5 ม.ค. 2558 8:30 น.11 ม.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา5 ม.ค. 2558 8:30 น.11 ม.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา5 ม.ค. 2558 8:30 น.11 ม.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(นำร่อง)5 ม.ค. 2558 8:30 น.11 ม.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB22 ม.ค. 2558 8:30 น.30 ม.ค. 2558 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ26 ม.ค. 2558 0:00 น.30 ม.ค. 2558 23:59 น.
  -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรหรือ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ26 ม.ค. 2558 8:30 น.30 ม.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์26 ม.ค. 2558 8:30 น.30 ม.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป31 ม.ค. 2558 0:00 น.11 พ.ค. 2558 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า31 ม.ค. 2558 0:00 น.15 ก.พ. 2558 16:30 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้9 ก.พ. 2558 0:00 น.13 ก.พ. 2558 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า15 ก.พ. 2558 0:00 น.15 ก.พ. 2558 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และยกเลิกรายวิชาทั้งหมดของนิสิตที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน16 ก.พ. 2558 0:00 น.22 ก.พ. 2558 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ23 ก.พ. 2558 0:00 น.23 ก.พ. 2558 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค23 ก.พ. 2558 0:00 น.8 มี.ค. 2558 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค11 พ.ค. 2558 0:00 น.24 พ.ค. 2558 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา25 พ.ค. 2558 0:00 น.25 พ.ค. 2558 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย1 มิ.ย. 2558 0:00 น.1 มิ.ย. 2558 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29