เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2557  / ฤดูร้อน(ช่วงที่ 1) 1 2 ฤดูร้อน(ช่วงที่ 2) 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )30 เม.ย. 2558 8:30 น.9 พ.ค. 2558 23:59 น.
  -  ชั้นปี 430 เม.ย. 2558 8:30 น.4 พ.ค. 2558 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ30 เม.ย. 2558 8:30 น.4 พ.ค. 2558 23:59 น.
  -  ชั้นปี 36 พ.ค. 2558 8:30 น.8 พ.ค. 2558 23:59 น.
  -  ชั้นปี 27 พ.ค. 2558 8:30 น.9 พ.ค. 2558 23:59 น.
  -  ชั้นปี 18 พ.ค. 2558 8:30 น.10 พ.ค. 2558 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา2 มิ.ย. 2558 0:00 น.2 มิ.ย. 2558 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน2 มิ.ย. 2558 0:00 น.7 มิ.ย. 2558 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )2 มิ.ย. 2558 8:30 น.8 มิ.ย. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 มิ.ย. 2558 8:30 น.8 มิ.ย. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา2 มิ.ย. 2558 8:30 น.8 มิ.ย. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 มิ.ย. 2558 8:30 น.8 มิ.ย. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(นำร่อง)2 มิ.ย. 2558 8:30 น.8 มิ.ย. 2558 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ22 มิ.ย. 2558 0:00 น.26 มิ.ย. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB22 มิ.ย. 2558 0:00 น.26 มิ.ย. 2558 23:59 น.
  -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรหรือ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ22 มิ.ย. 2558 0:00 น.26 มิ.ย. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์22 มิ.ย. 2558 0:00 น.26 มิ.ย. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป27 มิ.ย. 2558 0:00 น.19 ก.ค. 2558 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า27 มิ.ย. 2558 0:00 น.5 ก.ค. 2558 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค29 มิ.ย. 2558 0:00 น.5 ก.ค. 2558 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า5 ก.ค. 2558 0:00 น.5 ก.ค. 2558 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และยกเลิกรายวิชาทั้งหมดของนิสิตที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน6 ก.ค. 2558 0:00 น.6 ก.ค. 2558 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้6 ก.ค. 2558 0:00 น.12 ก.ค. 2558 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ13 ก.ค. 2558 0:00 น.13 ก.ค. 2558 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค31 ก.ค. 2558 0:00 น.7 ส.ค. 2558 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา3 ส.ค. 2558 0:00 น.3 ส.ค. 2558 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย9 ส.ค. 2558 0:00 น.9 ส.ค. 2558 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29