เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงการขอสำเร็จการศึกษา (RE15) 1/59 ล่าช้า10 มิ.ย. 2559 0:00 น.31 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินการขอสำเร็จการศึกษา10 ต.ค. 2559 0:00 น.14 ต.ค. 2559 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา4 ม.ค. 2560 0:00 น.4 ม.ค. 2560 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )4 ม.ค. 2560 8:30 น.25 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 14 ม.ค. 2560 8:30 น.25 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 24 ม.ค. 2560 8:30 น.25 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 34 ม.ค. 2560 8:30 น.25 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 44 ม.ค. 2560 8:30 น.25 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ4 ม.ค. 2560 8:30 น.25 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )4 ม.ค. 2560 8:30 น.25 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา4 ม.ค. 2560 8:30 น.25 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา4 ม.ค. 2560 8:30 น.25 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 ม.ค. 2560 8:30 น.25 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB26 ม.ค. 2560 0:00 น.3 ก.พ. 2560 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า26 ม.ค. 2560 0:00 น.26 ม.ค. 2560 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ30 ม.ค. 2560 0:00 น.3 ก.พ. 2560 23:59 น.
  -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรหรือ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ30 ม.ค. 2560 0:00 น.3 ก.พ. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์30 ม.ค. 2560 0:00 น.3 ก.พ. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป4 ก.พ. 2560 0:00 น.10 เม.ย. 2560 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า4 ก.พ. 2560 0:00 น.4 ก.พ. 2560 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และยกเลิกรายวิชาทั้งหมดของนิสิตที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน20 ก.พ. 2560 0:00 น.20 ก.พ. 2560 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า26 ก.พ. 2560 0:00 น.26 ก.พ. 2560 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ27 ก.พ. 2560 0:00 น.27 ก.พ. 2560 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา9 พ.ค. 2560 0:00 น.9 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย20 พ.ค. 2560 0:00 น.20 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับ (เล่มดำ) พร้อมคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(RE15)30 พ.ค. 2560 0:00 น.30 พ.ค. 2560 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29