เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2558  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )1 ม.ค. 2559 8:30 น.12 ก.พ. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปี 11 ม.ค. 2559 8:30 น.12 ก.พ. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปี 21 ม.ค. 2559 8:30 น.12 ก.พ. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปี 31 ม.ค. 2559 8:30 น.12 ก.พ. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปี 41 ม.ค. 2559 8:30 น.12 ก.พ. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ1 ม.ค. 2559 8:30 น.12 ก.พ. 2559 23:59 น.
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนบัณฑิต4 ม.ค. 2559 0:00 น.13 มี.ค. 2559 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา4 ม.ค. 2559 0:00 น.4 ม.ค. 2559 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน4 ม.ค. 2559 0:00 น.10 ม.ค. 2559 16:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์25 ม.ค. 2559 0:00 น.29 ม.ค. 2559 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป30 ม.ค. 2559 0:00 น.22 พ.ค. 2559 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า30 ม.ค. 2559 0:00 น.22 พ.ค. 2559 16:30 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้8 ก.พ. 2559 0:00 น.14 ก.พ. 2559 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )1 มี.ค. 2559 8:30 น.7 มี.ค. 2559 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 มี.ค. 2559 8:30 น.7 มี.ค. 2559 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา1 มี.ค. 2559 8:30 น.7 มี.ค. 2559 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 มี.ค. 2559 8:30 น.7 มี.ค. 2559 23:59 น.
  -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า12 มี.ค. 2559 0:00 น.12 มี.ค. 2559 0:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินขึ้นทะเบียนบัณฑิต21 มี.ค. 2559 0:00 น.25 มี.ค. 2559 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า22 พ.ค. 2559 0:00 น.22 พ.ค. 2559 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ23 พ.ค. 2559 0:00 น.23 พ.ค. 2559 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา1 ส.ค. 2559 0:00 น.1 ส.ค. 2559 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29