เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2557  / ฤดูร้อน(มี.ค.-พ.ค. 57) 1 2 ฤดูร้อน(มิ.ย.-ส.ค. 58) 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )1 ส.ค. 2557 8:30 น.10 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชั้นปี 41 ส.ค. 2557 8:30 น.5 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ1 ส.ค. 2557 8:30 น.10 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชั้นปี 34 ส.ค. 2557 8:30 น.10 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชั้นปี 25 ส.ค. 2557 8:30 น.10 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชั้นปี 17 ส.ค. 2557 8:30 น.10 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา13 ส.ค. 2557 0:00 น.13 ส.ค. 2557 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )13 ส.ค. 2557 8:30 น.19 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา13 ส.ค. 2557 8:30 น.19 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา13 ส.ค. 2557 8:30 น.19 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา13 ส.ค. 2557 8:30 น.19 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(นำร่อง)13 ส.ค. 2557 8:30 น.19 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน13 ส.ค. 2557 8:30 น.24 ส.ค. 2557 16:30 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB22 ส.ค. 2557 0:00 น.29 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ25 ส.ค. 2557 0:00 น.29 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรหรือ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ25 ส.ค. 2557 0:00 น.29 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์25 ส.ค. 2557 0:00 น.29 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า30 ส.ค. 2557 0:00 น.14 ก.ย. 2557 16:30 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป1 ก.ย. 2557 0:00 น.7 ธ.ค. 2557 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า14 ก.ย. 2557 0:00 น.14 ก.ย. 2557 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และยกเลิกรายวิชาทั้งหมดของนิสิตที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน15 ก.ย. 2557 0:00 น.15 ก.ย. 2557 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้22 ก.ย. 2557 8:30 น.28 ก.ย. 2557 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ28 ก.ย. 2557 0:00 น.28 ก.ย. 2557 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค29 ก.ย. 2557 0:00 น.12 ต.ค. 2557 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค8 ธ.ค. 2557 0:00 น.21 ธ.ค. 2557 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา22 ธ.ค. 2557 0:00 น.22 ธ.ค. 2557 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29