เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2558  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่14 ก.ค. 2557 8:30 น.9 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษาและรักษาสภาพ27 ก.ค. 2558 0:00 น.21 ส.ค. 2558 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )27 ก.ค. 2558 8:30 น.9 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  ชั้นปี 427 ก.ค. 2558 8:30 น.29 ก.ค. 2558 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ27 ก.ค. 2558 8:30 น.29 ก.ค. 2558 23:59 น.
  -  ชั้นปี 329 ก.ค. 2558 8:30 น.1 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  ชั้นปี 23 ส.ค. 2558 8:30 น.6 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  ชั้นปี 16 ส.ค. 2558 8:30 น.9 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา10 ส.ค. 2558 0:00 น.10 ส.ค. 2558 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน10 ส.ค. 2558 0:00 น.23 ส.ค. 2558 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )10 ส.ค. 2558 8:30 น.16 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา10 ส.ค. 2558 8:30 น.16 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา10 ส.ค. 2558 8:30 น.16 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา10 ส.ค. 2558 8:30 น.16 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(นำร่อง)10 ส.ค. 2558 8:30 น.16 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB20 ส.ค. 2558 0:00 น.28 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ24 ส.ค. 2558 0:00 น.28 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรหรือ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ24 ส.ค. 2558 0:00 น.28 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์24 ส.ค. 2558 0:00 น.28 ส.ค. 2558 23:59 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า29 ส.ค. 2558 0:00 น.29 ส.ค. 2558 16:30 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป30 ส.ค. 2558 0:00 น.22 พ.ย. 2558 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า13 ก.ย. 2558 0:00 น.13 ก.ย. 2558 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และยกเลิกรายวิชาทั้งหมดของนิสิตที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน14 ก.ย. 2558 0:00 น.14 ก.ย. 2558 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้21 ก.ย. 2558 0:00 น.27 ก.ย. 2558 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ28 ก.ย. 2558 0:00 น.28 ก.ย. 2558 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค5 ต.ค. 2558 0:00 น.18 ต.ค. 2558 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค8 ธ.ค. 2558 0:00 น.22 ธ.ค. 2558 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา23 ธ.ค. 2558 0:00 น.23 ธ.ค. 2558 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย29 ธ.ค. 2558 0:00 น.29 ธ.ค. 2558 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29