เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงการขอสำเร็จการศึกษา (RE15)10 มิ.ย. 2559 0:00 น.4 ธ.ค. 2559 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )25 ก.ค. 2559 8:30 น.20 ส.ค. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปี 125 ก.ค. 2559 8:30 น.20 ส.ค. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปี 225 ก.ค. 2559 8:30 น.20 ส.ค. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปี 325 ก.ค. 2559 8:30 น.20 ส.ค. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปี 425 ก.ค. 2559 8:30 น.20 ส.ค. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ25 ก.ค. 2559 8:30 น.20 ส.ค. 2559 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า8 ส.ค. 2559 0:00 น.21 ส.ค. 2559 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา8 ส.ค. 2559 0:00 น.8 ส.ค. 2559 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )8 ส.ค. 2559 8:30 น.20 ส.ค. 2559 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา8 ส.ค. 2559 8:30 น.20 ส.ค. 2559 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา8 ส.ค. 2559 8:30 น.20 ส.ค. 2559 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา8 ส.ค. 2559 8:30 น.20 ส.ค. 2559 23:59 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB26 ส.ค. 2559 0:00 น.2 ก.ย. 2559 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ29 ส.ค. 2559 0:00 น.2 ก.ย. 2559 23:59 น.
  -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรหรือ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ29 ส.ค. 2559 0:00 น.2 ก.ย. 2559 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์29 ส.ค. 2559 0:00 น.2 ก.ย. 2559 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป3 ก.ย. 2559 0:00 น.13 พ.ย. 2559 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า3 ก.ย. 2559 0:00 น.3 ก.ย. 2559 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า11 ก.ย. 2559 0:00 น.11 ก.ย. 2559 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และยกเลิกรายวิชาทั้งหมดของนิสิตที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน12 ก.ย. 2559 0:00 น.12 ก.ย. 2559 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค3 ต.ค. 2559 0:00 น.9 ต.ค. 2559 0:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินการขอสำเร็จการศึกษา10 ต.ค. 2559 0:00 น.14 ต.ค. 2559 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค28 พ.ย. 2559 0:00 น.4 ธ.ค. 2559 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ30 พ.ย. 2559 0:00 น.30 พ.ย. 2559 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา5 ธ.ค. 2559 0:00 น.5 ธ.ค. 2559 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย16 ธ.ค. 2559 0:00 น.16 ธ.ค. 2559 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29