ระเบียบ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา
 
 

การเทียบโอนผลการเรียน/การรับโอน
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
 
 

แนวปฏิบัติการทำงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะต่าง ๆ (ย้ายคณะ)