เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา83436159 : Sea Farming and Coastal Aquaculture
กลุ่ม1
วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
1 62330001 นางสาวกนกวรรณ สิญญานันท์ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
2 62330004 นายฐิติพัฒน์ เจนนาวี วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
3 62330006 นายกมล หิรัญ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
4 62330009 นายรัฐพงษ์ พรมสามี วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
5 62330013 นายปณชัย ผลประเสริฐ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
6 62330019 นางสาวปรายฟ้า วรรณประทีป วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
7 62330023 นางสาวบุศรินทร เเวดไธสง วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
8 62330024 นางสาวพิมพรรณ ดวงภู วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
9 62330029 นายนราธิป ลีธีระ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
10 62330031 นางสาวกนิษฐา บุญยโรจน์ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
11 62330042 นายพัชรพฤกษ์ พึ่งธรรม วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
12 62330045 นางสาวอรษา นับงาม วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
13 62330047 นางสาวศิริวรรณ ไพรวรรณ์ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29