เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา83436759 : Economic Aquatic Plants
กลุ่ม1
วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
1 61330001 นายคณิน สายอยู่ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
2 61330002 นางสาววัชราภรณ์ อินทรเทวา วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
3 61330004 นางสาวกัญธรส ปิยสุชาติ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
4 61330006 นางสาวจรัสศรี จันทิพย์วงษ์ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
5 61330007 นางสาวนฤภร จันทรกาล วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
6 61330010 นางสาววริศรา ศรีใส วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
7 61330011 นางสาวกุลณัฐ ริมรักษา วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
8 61330016 นายธนกฤต บุญอิ่ม วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
9 61330017 นายธีรวัฒน์ ประหยัดทรัพย์ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
10 61330019 นายพรชัย แจ้งประยูร วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
11 61330020 นายพิพัฒน์ ศิริโรจน์เกษม วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
12 61330021 นายพีรพัฒน์ สุวรรณพืช วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
13 61330022 นายเมธัส ไทยประเสริฐ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
14 61330023 นายยศกร พุทธผล วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
15 61330025 นางสาววลัญชณัฏฐ์สิริ เบญมาตย์ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
16 61330033 นางสาวชลธิชา ช้อยสูงเนิน วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
17 61330040 นายนิธิกร จำนงประโคน วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
18 61330041 นางสาวพรพรรณ ขลิบเทศ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
19 61330042 นางสาวพัชริดา แก้วสุข วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
20 61330045 นายภูวดล สาลีผล วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
21 61330046 นางสาวมยุริญ เล้าอรุณ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
22 61330048 นายรวิกร สวัสดิ์เจริญศรี วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
23 61330050 นายวิชชุ พวงนาค วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
24 61330052 นายศรศักดา เตียเปิ้น วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
25 61330054 นางสาวสุธิดา โพธิ์วิเศษ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
26 61330056 นางสาวอัจฉรา ใคร่ครวญ วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
27 61330058 นายพีรภัทร ประกอบสุข วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
28 61330060 นางสาวเกศินี พญาวัง วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29