เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา95115559 : Badminton for Health
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยนานาชาติ
1 60110256 นางสาวชลลดา วรอุไร บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
2 62110089 นายกฤษฏิ์สุพล เนื่องจำนงค์ บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
3 62110155 นายณัฐวัฒน์ รัตนรุ่งเรืองทวี บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
4 62110214 นายทักษิณ นาควิมล บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
5 62110217 นายพชร วิเศษชลธาร บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
6 63110013 นางสาวพิยดา ศรีละคร บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
7 63110017 นางสาวสรัลพร เสียงใหญ่ บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
8 63110020 นางสาวญาณิศา ชาตะมีนา บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
9 63110025 นายอภิภู สุทธิเจริญกุล บธ.บ. (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ) หลักสูตรนานาชาติ10
10 63110026 นายปุญญาพัฒน์ เกษตรวรวัฒน์ บธ.บ. (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ) หลักสูตรนานาชาติ10
11 63110036 นายภัทรพล ตั้งนามประเสริฐ บธ.บ. (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ) หลักสูตรนานาชาติ10
12 63110038 นางสาวปณิดา วีระนนท์ บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
13 63110039 นางสาวภภัสสร สืบทิม บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
14 63110043 นางสาววิภาดา ดวงแก้วเรือน บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
15 63110048 นายภานรินทร์ ทิพย์บุญทอง บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
16 63110056 นางสาวพิรดา คงถาวรเจริญกิจ ศศ.บ. (การติดต่อสื่อสาร) หลักสูตรนานาชาติ10
17 63110066 นางสาวสุจิรา เณรศิริ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) หลักสูตรนานาชาติ10
18 63110075 นายอภิกฤช ใจไว บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) หลักสูตรนานาชาติ10
19 63110081 นายชญานนท์ สิทธิลาภโสภณ บธ.บ. (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ) หลักสูตรนานาชาติ10
20 63110094 นายธนวิณฑ์ อริยเดช บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
21 63110097 นายพลกวี ใจชื่น บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
22 63110102 นายอภิวัฒน์ แสงปัญญา บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
23 63110111 นางสาวแพรวา ลงสุวรรณ์ ศศ.บ. (การติดต่อสื่อสาร) หลักสูตรนานาชาติ10
24 63110135 นางสาวอมรรัตน์ ศรีสองเมือง บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) หลักสูตรนานาชาติ10
25 63110166 นายอานนท์วัฒน์ ตัญญาสิทธิ์ บธ.บ. (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ) หลักสูตรนานาชาติ10
26 63110177 นายยิวมัน วอง บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ10
27 63110224 นายสัญญา นามตาแสง บธ.บ. (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ) หลักสูตรนานาชาติ10
28 63110276 นายณรงค์ศักดิ์ แซ่ตั๊น บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ60
29 63110284 นายนัฐธพงษ์ บุญเรือง ศศ.บ. (การติดต่อสื่อสาร) หลักสูตรนานาชาติ10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29