เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา75646159 : Risk Management
กลุ่ม43
วิทยาเขตสระแก้ว
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 61410005 นางสาวเจนจิรา อยู่เทียม รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
2 61410031 นางสาวกอบแก้ว บุญลอย รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
3 61410032 นายกิตติศักดิ์ พุมมา รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
4 61410033 นางสาวคำหล้า วายลม รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
5 61410034 นางสาวจันญาดา คงเกิด รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
6 61410035 นายนฤเบศร กองศรี รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
7 61410036 นายมนตรี ฉัตรพัฒนวงศ์ รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
8 61410037 นางสาวรมิตา ใจเที่ยง รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
9 61410038 นายวาที ทองล้ำ รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
10 61410039 นางสาวศิริลักษณ์ โสมประยูร รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
11 61410040 นางสาวสิราวรรณ วุฒิรัตน์ รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
12 61410049 นางสาวกันยา ยิ้มแขฉาย รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
13 61410050 นายณัฐชนน พุฒสมบัติ รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
14 61410051 นางสาววรวรรณ จันทร์เอียง รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
15 61410052 นายศุภกฤต อยู่วัฒนา รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
16 61410062 นางสาวจิรัชญา โพธิเจริญ รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
17 61410064 นายปฐมพงษ์ ใจประเสริฐ รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
18 61410075 นายณัฐพล หล่อปรีชากุล รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
19 61410076 นางสาวธนภรณ์ ทัศน์สูงเนิน รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
20 61410077 นายบุลากร เบญจมานุกร รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
21 61410079 นางสาวรุ่งรดา วรกิตติลักษณ์ รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
22 61410080 นางสาววรัญญา จันทมา รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
23 61410081 นายวโรดม คล้ามแสง รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
24 61410082 นายศาสนะ แสงหิรัญ รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
25 61410083 นายสงกรานต์ ปานสิงห์ รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
26 61410085 นางสาวสุภาพร สะบู่ รป.บ. (การบริหารทั่วไป)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29