เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50237159 : Engineering Materials and Selections
กลุ่ม501
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 57550505 นายธัชพงศ์ เกตุโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 60550006 นางสาวรัชนก เศษทัก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 60550007 นางสาวสตรีรัตน์ จริตงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 60550015 นางสาวพรพรรณ ประพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 60550017 นางสาวยอแสง พิทักษ์นันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 60550019 นางสาวอรัญญาณี ผ่องใส วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 60550128 นางสาวจุรีพร ทิพยางกูร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 60550131 นายธวัชชัย สายตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 60550221 นางสาวกมลชนก บุญสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 60550222 นางสาวณัฐวรรณ จันทร์กลิ่นหอม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29