เมนูหลัก

จำนวนนิสิตต่างชาติ
คณะ
ปีการศึกษาที่เข้า : 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ภาคการศึกษาที่เข้า12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ2--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001020 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา กลุ่มการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์(WMU)2--
   4001021 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่(WMU)21--
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
   5001007 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)(นานาชาติ) ปรับปรุง61-แบบ 2.1 เต็มเวลา3--
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29