เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001007 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุง 61 - ป.เอกเต็มเวลา แบบ 2.1
ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 64810034 MRS. FANGFANG XUChinese 17 มิถุนายน 2564
2 64810033 MRS. LIANLIAN ZHUChinese 17 มิถุนายน 2564
3 64810032 MRS. SISI JIANGChinese 17 มิถุนายน 2564
4 64810035 Ms. XIAOLING ZHUChinese 17 มิถุนายน 2564