เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001007 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุง 61 - ป.เอกเต็มเวลา แบบ 2.1
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 63810052 MRS. XI CHENChinese 21 พฤษภาคม 2563
2 63810053 MRS. SIVASANKARI NADARAJANIndian 21 พฤษภาคม 2563
3 63810116 MRS. WANG YUChinese 2 กรกฎาคม 2563