เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001020 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)-ปรับรุง 60 (Maternity Nursing and Midwifery) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 (WMU)
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 63910144 MISS YAO CHENChinese 25 มิถุนายน 2563
2 63910136 MRS. LEIXI WANGChinese 25 มิถุนายน 2563