เมนูหลัก

จำนวนนิสิตต่างชาติ
คณะ
ปีการศึกษาที่เข้า : 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ภาคการศึกษาที่เข้า12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101018 : พย.บ. ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)1--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001031 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่3--
   4001032 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา กลุ่มการบริหารการพยาบาล1--
   4001034 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา กลุ่มการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์2--
   4001035 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา กลุ่มการพยาบาลเด็ก2--
   4001036 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา กลุ่มการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์(WMU)3--
   4001037 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่(WMU)10--
   4001038 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา กลุ่มการพยาบาลผู้สูงอายุ(WMU)3--
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
   5001007 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)(นานาชาติ) ปรับปรุง61-แบบ 2.1 เต็มเวลา1--