เมนูหลัก

จำนวนนิสิตต่างชาติ
คณะ
ปีการศึกษาที่เข้า : 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
ภาคการศึกษาที่เข้า12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ2--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001020 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)-ปรับรุง 60 (Maternity Nursing and Midwifery) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 (WMU)2--
   4001021 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 (WMU)21--
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
   5001007 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุง 61 - ป.เอกเต็มเวลา แบบ 2.13--