เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001020 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)-ปรับรุง 60 (Maternity Nursing and Midwifery) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 (WMU)
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 62910087 Ms. LINGZHEN CAIChinese 27 พฤษภาคม 2562
2 62910088 Ms. MAO LIChinese 27 พฤษภาคม 2562
3 62910090 Ms. SHIDONG HUChinese 27 พฤษภาคม 2562
4 62910091 Ms. SHITING CHENChinese 27 พฤษภาคม 2562
5 62910092 Ms. XIAOHUI JIAChinese 27 พฤษภาคม 2562
6 62910093 Ms. XIAORUI LIChinese 27 พฤษภาคม 2562
7 62910094 MRS. YINGXIA CHENChinese 27 พฤษภาคม 2562
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29