เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001020 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา กลุ่มการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์(WMU)
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 63910136 MRS. LEIXI WANGChinese 25 มิถุนายน 2563
2 63910144 MISS YAO CHENChinese 25 มิถุนายน 2563
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29