เมนูหลัก

จำนวนนิสิตต่างชาติ
คณะ
ปีการศึกษาที่เข้า : 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ภาคการศึกษาที่เข้า12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101018 : พย.บ. ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)1--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001031 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย3--
   4001032 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Nursing Administration Pathway) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก21--
   4001034 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)-ปรับรุง 65 (Maternity Nursing and Midwifery Pathway)-ป.โทเต็มเวลา ก22--
   4001035 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Pediatric Nursing Pathway - ป.โท เต็มเวลา ปรับปรุง 65 แผน ก22--
   4001036 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)-ปรับรุง 65 (Maternity Nursing and Midwifery Pathway)-ป.โทเต็มเวลา ก2(WMU)3--
   4001037 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย(WMU)11--
   4001038 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Gerontological Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2)(WMU)4--
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
   5001007 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุง 61 - ป.เอกเต็มเวลา แบบ 2.11--
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29