เมนูหลัก

จำนวนนิสิตต่างชาติ
คณะ
ปีการศึกษาที่เข้า : 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
ภาคการศึกษาที่เข้า12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101018 : พย.บ. ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)5--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
   4001037 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathway(WMU)กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่15--
   4001038 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Gerontological Nursing Pathway(WMU)กลุ่มพยาบาลผู้สูงอายุ3--
   4001040 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Psychiatric and Mental Health Nursing Pathway(WMU)จิตเวช5--
   4001041 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Pediatric Nursing Pathway(WMU)กลุ่มการพยาบาลเด็ก5--
   4001042 : พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง66-แผน 1TS เต็มเวลา-3-
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก เต็มเวลา
   5001008 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)(นานาชาติ) ปรับปรุง66-แผน 2.1 เต็มเวลา82-
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29