เมนูหลัก

จำนวนนิสิตต่างชาติ
คณะ
ปีการศึกษาที่เข้า : 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
ภาคการศึกษาที่เข้า12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101018 : พย.บ. ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)1--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
   4001031 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathwayกลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่3--
   4001034 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Maternity Nursing and Midwifery Pathwayกลุ่มผดุงครรภ์2--
   4001035 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Pediatric Nursing Pathwayกลุ่มการพยาบาลเด็ก2--
   4001036 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Maternity Nursing and Midwifery Pathway(WMU)3--
   4001037 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathway(WMU)กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่10--
   4001038 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Gerontological Nursing Pathway(WMU)กลุ่มพยาบาลผู้สูงอายุ3--
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก เต็มเวลา
   5001007 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)(นานาชาติ) ปรับปรุง61-แบบ 2.1 เต็มเวลา1--
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29