ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : วิทยาลัยนานาชาติ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  21/6/2564 - 27/6/2564 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00
จันทร์ 95115259
(1) 1,
L1
  
อังคาร 95115559
(1) 1,
L1
  
พุธ 95115759
(1) 1,
L1
 95115759
(1) 2,
L1
พฤหัสบดี 95115859
(1) 2,
L1
 95115859
(1) 1,
L1
ศุกร์  951156
(1) 1,
L1
  
  95115659
(1) 1,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน