เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต สระแก้ว : อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  17/9/2566 - 23/9/2566 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 75635164
(3) 41,
L1
  75611264
(3) 41,
L1
  75549264
(3) 1431,
L1
อังคาร 89520064
(2) 41,
L1
  75627564
(3) 41,
L1
  75624364
(3) 1412,
L1
 89520064
(2) 45,
L1
      75624364
(3) 1413,
L1
พุธ 75634164
(3) 41,
L1
  75637464
(3) 41,
L1
    
 
พฤหัสบดี
 
           
ศุกร์ 75525364
(3) 43,
L1
  75513164
(3) 43,
L1
  75815164
(3) 143,
L1
         75815164
(3) 43,
L1
เสาร์  76120164
(3) 61,
L1
  89520264
(2) 145,
L1
  75634564
(3) 1412,
L1
อาทิตย์     75622264
(3) 1411,
L1
  75635564
(3) 1411,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท เต็มเวลา
L13 = ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
L14 = ปริญญาเอก เต็มเวลา
L15 = ปริญญาเอก ไม่เต็มเวลา
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29