เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต จันทบุรี : อาคารปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  26/2/2567 - 3/3/2567 
                                    
 
 Day/Time 
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
      
 
อังคาร
 
      
พุธ 15921164, 2

(13:00-13:50)
  15930164, 1

(14:00-17:50)
 
 15930164, 1

(13:00-13:50)
  15921164, 2

(14:00-17:50)
 
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์ 15921164, 1

(13:00-13:50)
  15921164, 1

(14:00-17:50)
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท เต็มเวลา
L13 = ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
L14 = ปริญญาเอก เต็มเวลา
L15 = ปริญญาเอก ไม่เต็มเวลา
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29