เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : สระว่ายน้ำ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  11/12/2566 - 17/12/2566 
                                    
 
 Day/Time 
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:00
 
จันทร์
 
      
อังคาร   85135159, 2

(08:00-10:50)
 
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี 85111759, 6

(06:00-07:50)
    
 85613564, 2

(06:00-07:50)
    
ศุกร์ 85613564, 1

(06:00-07:50)
    
 85111759, 5

(06:00-07:50)
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท เต็มเวลา
L13 = ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
L14 = ปริญญาเอก เต็มเวลา
L15 = ปริญญาเอก ไม่เต็มเวลา
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29