เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ
 ห้อง
 คุณลักษณะ ทฤษฏี
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  17/9/2566 - 23/9/2566 
                                                                              
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 77240159, 1

(09:00-11:50)
   77230159, 1

(13:00-14:50)
    77535259, 1

(17:00-20:50)
 
อังคาร 77410164, 1

(09:00-11:50)
     77336259, 1

(15:00-16:50)
     
พุธ 77330759, 1

(09:00-11:50)
          
 
พฤหัสบดี
 
             
ศุกร์     77245159, 1

(13:00-14:50)
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท เต็มเวลา
L13 = ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
L14 = ปริญญาเอก เต็มเวลา
L15 = ปริญญาเอก ไม่เต็มเวลา
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29