เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  27/8/2566 - 2/9/2566 
                                                
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์30310963, 1

(09:00-12:00)
 30311063, 2

(13:00-16:00)
    30311063, 1

(13:00-16:00)
อังคาร30322463, 1

(09:00-12:00)
 30310464, 1

(13:00-16:00)
    30310464, 2

(13:00-16:00)
    30310663, 1

(13:00-16:00)
    30310663, 4

(13:00-16:00)
พุธ    31632264, 2

(13:00-16:00)
    31632264, 1

(13:00-16:00)
พฤหัสบดี31636164, 1

(09:00-12:00)
  31620164, 1

(13:00-15:50)
 
ศุกร์30323063, 1

(09:00-12:00)
    
30323063, 2

(09:00-12:00)
    
เสาร์ 30138164, 1

(09:00-11:50)
   30138164, 1

(13:00-15:50)
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท เต็มเวลา
L13 = ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
L14 = ปริญญาเอก เต็มเวลา
L15 = ปริญญาเอก ไม่เต็มเวลา
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
1 ก.ย. 256609:00-12:00สอบกลางภาค
30323063 : Physical Chemistry กลุ่ม 1
1 ก.ย. 256609:00-12:00สอบกลางภาค
30323063 : Physical Chemistry กลุ่ม 2
31 ส.ค. 256609:00-12:00สอบกลางภาค
31636164 : Biochemical Genetics กลุ่ม 1
30 ส.ค. 256613:00-16:00สอบกลางภาค
31632264 : Protein Separation and Purification Laboratory กลุ่ม 1
30 ส.ค. 256613:00-16:00สอบกลางภาค
31632264 : Protein Separation and Purification Laboratory กลุ่ม 2
29 ส.ค. 256609:00-12:00สอบกลางภาค
30322463 : Organic Chemistry II กลุ่ม 1
29 ส.ค. 256613:00-16:00สอบกลางภาค
30310464 : General Chemistry Laboratory กลุ่ม 1
29 ส.ค. 256613:00-16:00สอบกลางภาค
30310464 : General Chemistry Laboratory กลุ่ม 2
29 ส.ค. 256613:00-16:00สอบกลางภาค
30310663 : General Chemistry Laboratory กลุ่ม 1
29 ส.ค. 256613:00-16:00สอบกลางภาค
30310663 : General Chemistry Laboratory กลุ่ม 4
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29