เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  1/10/2566 - 7/10/2566 
                              
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00
จันทร์   30532159, 4

(10:00-11:50)
 
   30532159, 3

(10:00-11:50)
 
   30532159, 2

(10:00-11:50)
 
   30532159, 1

(10:00-11:50)
 
อังคาร 31634159, 1

(08:00-09:50)
  31620264, 1

(10:00-11:50)
 
   31620259, 1

(10:00-11:50)
 
พุธ 30510164, 9

(08:00-08:50)
    
 30510164, 8

(08:00-08:50)
    
 30510164, 7

(08:00-08:50)
    
 30510164, 6

(08:00-08:50)
    
 30510164, 5

(08:00-08:50)
    
 30510164, 4

(08:00-08:50)
    
 30510164, 3

(08:00-08:50)
    
 30510164, 1

(08:00-08:50)
    
 30510164, 2

(08:00-08:50)
    
พฤหัสบดี  30211359, 1

(09:00-11:50)
 
ศุกร์ 31634159, 1

(08:00-08:50)
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท เต็มเวลา
L13 = ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
L14 = ปริญญาเอก เต็มเวลา
L15 = ปริญญาเอก ไม่เต็มเวลา
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29