เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารวิศวกรรมภาคเคมี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  25/1/2564 - 31/1/2564 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
             
อังคาร         50246359
(3) 501,
L2
  
         50246359
(3) 1,
L1
  
พุธ  50236359
(3) 1,
L1
  50236359
(3) 2,
L1
 50248259
(3) 501,
L2
  
         50248259
(3) 1,
L1
  
          50651361
(3) 1,
L12
 
พฤหัสบดี 50236159
(3) 1,
L1
 50236159
(3) 2,
L1
  50236259
(3) 1,
L1
 50236259
(3) 2,
L1
 50651461
(3) 1,
L12
 
 
ศุกร์
 
             
เสาร์  50250459
(3) 1,
L12
  50262259
(3) 1,
L12
     
  50250459
(3) 501,
L13
  50262259
(3) 501,
L13
     
อาทิตย์      50278259
(1) 1,
L14
   50250359
(3) 501,
L13
 
      50258259
(3) 501,
L13
   50250359
(3) 1,
L12
 
      50258259
(3) 1,
L12
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29