เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : Arr
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  17/5/2564 - 23/5/2564 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ 68345260
(2) 1,
L1
 
 87521359
(3) 1,
L2
      
 10150560
(3) 2,
L12
 
 10150560
(3) 1,
L12
 
  68347260
(4) 1,
L1
  
  68347160
(4) 1,
L1
  
  89016063
(3) 1,
L1
  
  68644261
(1) 1,
L1
    95320159
(3) 1,
L1
  
  11333961
(2) 1,
L1
  26549159
(3) 1,
L1
   
  95114759
(3) 1,
L1
  87521359
(3) 1,
L2
 
  22436259
(3) 1,
L1
  65731660
(3) 1,
L1
    
  22436259
(3) 201,
L2
  68644361
(2) 1,
L1
 
  95110259
(3) 1,
L1
  953111
(3) 1,
L1
  
       65731660
(3) 1,
L1
   
อังคาร 68345460
(2) 1,
L1
 
 10150560
(3) 2,
L12
 
 10150560
(3) 1,
L12
 
  68347260
(4) 1,
L1
  
  68347160
(4) 1,
L1
  
  95119559
(3) 1,
L1
      
  89016063
(3) 1,
L1
  
  953111
(3) 1,
L1
  95110259
(3) 1,
L1
  
  11333961
(2) 1,
L1
  95114759
(3) 1,
L1
  
  65731660
(3) 1,
L1
  67247659
(3) 2101,
L2
  
  67247659
(3) 2101,
L2
      
  95320159
(3) 1,
L1
      
พุธ 68345460
(2) 1,
L1
 
  68347160
(4) 1,
L1
  
  68347260
(4) 1,
L1
  
  89016063
(3) 1,
L1
  
  98011359
(3) 1,
L1
  95111859
(3) 1,
L1
  
   65731660
(3) 1,
L1
 65731660
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี 68345160
(2) 1,
L1
 
  68347260
(4) 1,
L1
  
  68347160
(4) 1,
L1
  
  11342661
(2) 1,
L1
      
  98011359
(3) 1,
L1
      
  95111859
(3) 1,
L1
      
  95119559
(3) 1,
L1
      
  672481
(3) 2101,
L2
      
  89016063
(3) 1,
L1
  
      672481
(3) 2101,
L2
  
ศุกร์ 22339159
(3) 202,
L2
      
 68345260
(2) 1,
L1
 
 22439159
(3) 1,
L1
      
 22339159
(3) 201,
L2
      
 22339159
(3) 2,
L1
      
 22339159
(3) 1,
L1
      
 22439159
(3) 2,
L1
      
 22439159
(3) 201,
L2
      
 22439159
(3) 202,
L2
      
 10150560
(3) 101,
L13
 
 10150560
(3) 102,
L13
 
 10260561
(3) 101,
L13
 
 10260561
(3) 102,
L13
 
  68347160
(4) 1,
L1
  
  68347260
(4) 1,
L1
  
  89016063
(3) 1,
L1
  
  11342761
(2) 1,
L1
  22439159
(3) 1,
L1
  65731660
(3) 1,
L1
  22339159
(3) 202,
L2
  22436259
(3) 201,
L2
  22339159
(3) 2,
L1
  672362
(3) 2101,
L2
  22339159
(3) 1,
L1
  22436259
(3) 1,
L1
  672362
(3) 2101,
L2
  
      22339159
(3) 201,
L2
      22439159
(3) 202,
L2
      22439159
(3) 201,
L2
      22439159
(3) 2,
L1
เสาร์ 752491
(3) 484,
L1
 10260561
(3) 102,
L13
 
 752491
(3) 482,
L1
 752491
(3) 481,
L1
 752491
(3) 483,
L1
 10150560
(3) 102,
L13
 
 10260561
(3) 101,
L13
 
 10150560
(3) 101,
L13
 
 752491
(3) 485,
L1
  26347260
(1) 1,
L1
  26347260
(1) 1,
L1
  
อาทิตย์ 752491
(3) 481,
L1
 752491
(3) 482,
L1
 752491
(3) 485,
L1
 10150560
(3) 1,
L12
 
 10150560
(3) 101,
L13
 
 752491
(3) 483,
L1
 10260561
(3) 102,
L13
 
 10260561
(3) 101,
L13
 
 10150560
(3) 102,
L13
 
 752491
(3) 484,
L1
 10150560
(3) 2,
L12
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29