เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : Arr
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  20/5/2567 - 26/5/2567 
                                                                                    
 
 Day/Time 
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์  33329865, 1

(08:00-16:50)
    
  68347160, 1

(08:00-17:00)
   
  16430164, 1

(08:00-11:50)
         
  68337560, 1

(08:00-16:00)
    
  22638159, 1

(08:00-11:50)
         
  40740162, 1

(08:00-16:50)
    
   20135259, 1

(08:30-16:30)
    
   10730864, 1

(09:00-11:50)
         
   68021959, 1

(09:00-16:00)
    
    67821859, 2101

(10:00-11:50)
   22638159, 1

(13:00-16:50)
    
      22638159, 1

(13:00-16:00)
    
       67821859, 2101

(13:00-16:50)
    
       28037264, 1

(13:00-15:50)
     
       16430164, 1

(13:00-16:50)
    
          89531764, 1

(16:00-17:50)
   
          89531464, 1

(16:00-17:50)
   
           20138159, 1

(17:00-20:00)
อังคาร  16430164, 1

(08:00-11:50)
         
  68337560, 1

(08:00-16:00)
    
  68347160, 1

(08:00-17:00)
   
  33329865, 1

(08:00-16:50)
    
   20135259, 1

(08:30-16:30)
    
   10730864, 1

(09:00-11:50)
         
   68021959, 1

(09:00-16:00)
    
   83049459, 1

(09:00-09:50)
           
   67832359, 2101

(09:00-11:50)
         
   40431162, 1

(09:00-15:50)
     
    65132264, 1

(10:00-12:00)
  67832359, 2101

(13:00-15:50)
     
       16430164, 1

(13:00-16:50)
    
       28037264, 1

(13:00-15:50)
  89532864, 1

(16:00-17:50)
   
       65132264, 1

(13:00-16:00)
    
พุธ  68337560, 1

(08:00-16:00)
    
  68347160, 1

(08:00-12:00)
        
  16430164, 1

(08:00-11:50)
         
  40740662, 1

(08:00-16:50)
    
  33329865, 1

(08:00-16:50)
    
   20135259, 1

(08:30-16:30)
    
   67845659, 2101

(09:00-11:50)
   67845659, 2101

(13:00-15:50)
     
   10730864, 1

(09:00-11:50)
   65132264, 1

(13:00-16:00)
    
    65132264, 1

(10:00-12:00)
  16430164, 1

(13:00-16:50)
    
       68347260, 1

(13:00-17:00)
   
พฤหัสบดี  68337560, 1

(08:00-11:00)
         
  68347260, 1

(08:00-17:00)
   
  16430164, 1

(08:00-11:50)
         
  33329865, 1

(08:00-16:50)
    
   20135259, 1

(08:30-16:30)
    
   83120064, 1

(09:00-12:50)
  16430164, 1

(13:00-16:50)
    
   10730864, 1

(09:00-11:50)
  75238162, 46

(13:00-16:00)
    
ศุกร์  68347260, 1

(08:00-17:00)
   
  16430164, 1

(08:00-11:50)
         
  33329865, 1

(08:00-16:50)
    
   20135259, 1

(08:30-16:30)
    
   22439159, 1

(09:00-11:50)
   22439159, 1

(13:00-16:50)
    
   10730864, 1

(09:00-11:50)
   16430164, 1

(13:00-16:50)
    
เสาร์ 44869961, 401

(07:00-08:00)
 16430164, 1

(08:00-11:50)
   89036064, 1

(13:00-15:50)
     
   89016064, 1

(09:00-11:50)
   41762362, 401

(13:00-16:50)
    
   41762362, 401

(09:00-11:50)
   16430164, 1

(13:00-16:50)
    
    89530364, 1

(10:00-11:50)
         
อาทิตย์  89530964, 1

(08:00-09:50)
     89532664, 1

(13:00-14:50)
  89531664, 1

(15:00-16:50)
    
   41762362, 401

(09:00-11:50)
         
    89531364, 1

(10:00-11:50)
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท เต็มเวลา
L13 = ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
L14 = ปริญญาเอก เต็มเวลา
L15 = ปริญญาเอก ไม่เต็มเวลา
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 พ.ค. 256713:00-16:00สอบกลางภาค
75238162 : Data Warehouse and Business Intelligence กลุ่ม 46
20 พ.ค. 256713:00-16:00สอบกลางภาค
22638159 : Professional Internships กลุ่ม 1
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29