เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารวิศวกรรมภาคเคมี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  29/6/2563 - 5/7/2563 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 50236159
(3) 501,
L2
    50250159
(3) 1,
L12
 50585162
(1) 1,
L12
 50278159
(2) 1,
L12
 50236159
(3) 1,
L1
        50278159
(2) 1,
L14
          50258159
(2) 1,
L12
อังคาร      50250359
(3) 1,
L12
 50651261
(3) 1,
L12
พุธ      50237159
(3) 1,
L1
   
      50237159
(3) 501,
L2
   
        50270159
(3) 1,
L12
 
        50270159
(3) 1,
L14
 
พฤหัสบดี      50234159
(3) 1,
L1
   
      50234159
(3) 501,
L2
   
ศุกร์  50248759
(3) 1,
L1
     50246559
(3) 1,
L1
 
  50248659
(3) 1,
L1
       
  50248659
(3) 501,
L2
       
เสาร์  50246259
(3) 501,
L2
  50246559
(3) 3,
L1
   
  50246259
(3) 2,
L1
  50246559
(3) 2,
L1
    
      50246559
(3) 501,
L2
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29