เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
วิทยาเขต บางแสน
   0  -ไม่กำหนด-
   AB  อาคารศิลปกรรมศาสตร์
   AB3  อาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์
   AC  หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
   ARR  Arr
   BB  อาคารบำเพ็ญ
   BBS  อาคารเฉลิมพระเกียรติ
   BE  ชายหาด
   BG  ยิมแบดมินตัน
   BS  อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   BSG  โรงยิม 1
   BUG  โรงยิม 2
   BUUIC  วิทยาลัยนานาชาติ
   BXG  โรงยิมมวย
   C  อาคารเคมี
   CC  อาคารเรียนรวม (วข.จันทบุรี)
   CE  อาคารวิศวกรรมภาคโยธา
   CH  อาคารวิศวกรรมภาคเคมี
   CIอาคารวิศวกรรมภาคอุตสาหการ
   CL  อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
   CLB  สโมสรฯ
   COMP  อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
   CON  ห้อง Weight
   CPE  วพ.ชลบุรี
   CR  อาคารเซรามิกส์
   CSS  อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา
   DANCE  ห้องชมรมลีลาศ
   DON  โรงเรียนวัดดอนทอง
   E  อาคารศึกษาศาสตร์
   ECAC  หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
   EE  อาคารวิศวกรรมภาคไฟฟ้า
   FE  อาคารวิทยาศาสตร์การอาหาร
   FF  สนามฟุตซอล
   FS  สนามฟุตบอล
   FSS  อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   GA  อาคารภาพพิมพ์
   GS  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
   GSPA  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   H  อาคารอนุรักษ์
   HB  โรงเพาะเลี้ยง
   HO  โรงพยาบาล
   HSC  ลานเกือกม้า
   HU-SO  ตึกศาสตราจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์
   IC  วิทยาลัยนานาชาติ
   IE  อาคารวิศวกรรมภาคอุตสาหการ
   IEP  อาคารการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
   IF  อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
   IMS  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   IPEสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
   IT  (วข.จันทบุรี)
   K-A  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
   K-C  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
   KB  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
   LIB  อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"
   LOG2  อาคารโลจิสติกส์2
   LPFTห้องปฎิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
   LT  อาคารแหลมทอง
   M  อาคารเกษม จาติกวณิช
   MA  อาคารคณิตศาสตร์
   MBA  อาคารผาสุข กุลวาณิช
   MBA(rayong)  โรงแรมสตาร์ระยอง
   MBAN  MBA สำนกงานก.พ.นนทบุรี
   MBAS  MBA ร.ร.สระบุรีวิทยาคม
   MC  อาคารวิทยาลัยการพาณิชยนาวี
   ME  อาคารวิศวกรรมภาคเครื่องกล
   MPA  อาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   MS  อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
   MSD  สนามกีฬากลาง (เชาวน์ มณีวงษ์)
   MSDC  สนามชมพูพันธ์ทิพย์
   MUPA  อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ
   MUPAC  MUPA Center
   N  อาคารพยาบาลศาสตร์
   P  อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา
   PB  อาคารภาพพิมพ์
   PH  อาคารสาธารณสุขศาสตร์
   PHRX  อาคารเภสัชศาสตร์
   PJ  อาคารประยูร จินดาประดิษฐ์
   PMAอาคารสำนักงานอธิการบดี
   POL-LAW  อาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   POL-LAW2  อาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์2
   PTสนามเปตอง
   PY  อาคารฟิสิกส์
   QS1  อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 1
   QS2  อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 2
   RCA  สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ
   REC  อาคารนันทนาการ
   RMCS  อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
   SA  โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
   SD  อาคารสิรินธร
   SL  โรงเรียน
   ST  อาคารคณะศิลปกรรม ตึก 3
   STU_AFF  ศูนย์กิจกรรมนิสิต
   SUN  ศูนย์กิจกรรม ชั้น 2
   SWP  สระว่ายน้ำ
   T  อาคารเทคโนโลยีทางการศึกษา
   TKC  สนามตะกร้อ
   TL  อาคารวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์
   TNC1  สนามเทนนิส 1
   TNC2  สนามเทนนิส 2
   TNC3  สนามเทนนิส 3
   TNC4  สนามเทนนิส 4
   TNC5  สนามเทนนิสบุคลากร 1
   TNC6  สนามเทนนิสบุคลากร 2
   UAD  อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี
   WSC  ชมรมวินเซิร์ฟ
   iL  อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
วิทยาเขต จันทบุรี
   G  อาคารปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ
   GYM  โรงยิม
   IT  อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
   L  อาคารเรียนรวม (วิทยาเขตจันทบุรี)
   MBA  อาคาร 10 ปี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   MT  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล
   P  อาคารผาสุข กุลละวณิชย์
   S  100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ (วข.จันทบุรี)
   S1  วิทยาเขตจันทบุรี
   SP  สระว่ายน้ำ
   TC  สนามเทนนิส
วิทยาเขต สระแก้ว
   AG  อาคารศูนย์วิจัยเกษตรและเทคโนโลยี
   SAC  วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว
   SK  วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว
   SK2  อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
   SK3  อาคารศูนย์วิจัย
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29