ตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการรายงานตัว (ไม่รวมค่าหอพัก)
โปรดระบุเลขประจำตัวนิสิต
  • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0898/2562 เรื่อง มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

  • คำชี้แจงการรายงานตัวออนไลน์ (ควรเปิดใน Internet Explorer)