ตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการรายงานตัว (ไม่รวมค่าหอพัก)
โปรดระบุเลขประจำตัวนิสิต

คำชี้แจงการรายงานตัวออนไลน์ (ควรเปิดใน Internet Explorer)