หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2535-ป.ตรี(ต่อเนื่อง2ปี) : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

          
ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก