หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ปร.ด. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 60 - ป.เอก แบบ 2.1 เหมาจ่าย ทดลองเรียน

 1 แบบ 2.1 รวม 48 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26971360-60 Research Operations in Thai studies
 ปฏิบัติการวิจัยไทยศึกษา
3 (2-2-5)
26973160-60 Seminar on Thainess
 สัมมนาความเป็นไทย
3 (2-2-5)
26981160-60 Seminar on Development of Dissertation Proposal
 สัมมนาการพัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26971260-60 Seminar on Integrated Thai Studies
 สัมมนาไทยศึกษาบูรณาการ
3 (2-2-5)
26972160-60 Seminar on Language and Folk Literature
 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมไทย
3 (2-2-5)
26973360-60 Dimension of Thai Historical Studies
 มิติการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
3 (2-2-5)
26974160-60 Seminar on Economic and Socio-Political Development of Thailand
 สัมมนาพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย
3 (2-2-5)
26975160-60 Seminar on Beliefs, Rituals and Religions in Thai Society
 สัมมนาความเชื่อ พิธีกรรม และศาสนาในสังคมไทย
3 (2-2-5)
26981260-60 Research Methodology in Thai Studies
 ระเบียบวิธีวิจัยไทยศึกษา
3 (2-2-5)
26983160-60 Seminar on Thai Local Wisdom
 สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
3 (2-2-5)
26983260-60 Seminar on Thainess and Transnational Culture
 สัมมนาความเป็นไทยกับวัฒนธรรมข้ามพรมแดน
3 (2-2-5)
26984260-60 Seminar on Eastern Thai Studies
 สัมมนาไทยตะวันออกศึกษา
3 (2-2-5)

 4 หมวดดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26999860-60 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-108)