หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง61-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา

 0 แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10750160-60 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750260-60 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750360-60 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
10750460-60 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD

 1.2 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10550161-61 Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Gerontological Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
2 (2-0-4)GD
10550261-61 Advanced Gerontological Nursing 1
 การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
2 (2-0-4)GD
10550361-61 Advanced Gerontological Nursing 2
 การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
2 (2-0-4)GD
10550461-61 Practicum in Advanced Gerontological Nursing 1
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
3 (0-9-3)GD
10560561-61 Practicum in Advanced Gerontological Nursing 2
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
3 (0-9-3)GD

 2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10563561-61 Mental Health Promotion in the elderly
 การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)GD
10563661-61 Research Seminar in Gerontological Nursing
 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)GD
11160360-60 Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice
 แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)GD
11160460-60 Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science
 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
3 (3-0-6)GD

 3 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10569961-61 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)SU