หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก2 แบบ 38 หน่วยกิต

 1 แบบ ก2 รวม 38 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาบังคับ 23 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3 -วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10750160-60 Nursing Concepts and Theories
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
10750260-60 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
10750360-60 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)
10750460-60 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)

 4 -วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10150160-60 Advanced Community Nursing I
 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 1
2 (2-0-4)
10150260-60 Advanced Community Nursing II
 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 2
2 (2-0-4)
10150360-60 Community Nurse Practitioner I
 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
2 (2-0-4)
10150460-60 Community Nurse Practitioner II
 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
2 (2-0-4)
10150560-60 Practicum in Advanced Community Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง
3 (0-9-3)
10160660-60 Practicum in Community Nurse Practitioner
 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3 (0-9-3)

 5 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10160760-60 Community Nursing in the Aggregates
 การพยาบาลชุมชนในกลุ่มเฉพาะ
3 (2-3-4)
10160860-60 Strategies for Health Promotion
 กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ
3 (2-3-4)
10160960-60 Occupational Health Nursing
 การพยาบาลอาชีวอนามัย
3 (2-3-4)

 6 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10169960-60 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)