หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathwayกลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่

 0 แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1 หมวดวิชาบังคับ กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่ (Adult Nursing Pathway)หน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1 - วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10750165-65 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750265-65 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750365-65 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
10750465-65 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD

 1.2 - วิชาเฉพาะสาขา กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่ (Adult Nursing Pathway)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
11150165-65 Integrated Health Sciences in Nursing
 บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
11153165-65 Advanced Adult Nursing I
 การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 1
2 (2-0-4)GD
11153265-65 Advanced Adult Nursing II
 การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2
2 (2-0-4)GD
11153365-65 Advanced Adult Nursing Practicum I
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 1
3 (0-9-3)GD
11163465-65 Advanced Adult Nursing Practicum II
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2
3 (0-9-3)GD

 2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10760165-65 Nursing Management
 การจัดการทางการพยาบาล
3 (2-3-4)GD
10760265-65 Teaching in Nursing
 การสอนทางการพยาบาล
3 (2-3-4)GD
10760365-65 Advanced Practice Nursing Role Development
 การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (2-3-4)GD
11160465-65 Family and Illness
 ครอบครัวกับการเจ็บป่วย
3 (3-0-6)GD
11160565-65 Health Behavior and Health Promotion and Prevention
 พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
3 (3-0-6)GD

 3 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
11169965-65 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)SU