หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่นๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30910159-59 Marine Ecology and Ecotourism
 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25010559-59 Humans and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3 (3-0-6)
25710259-59 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
61010159-59 Art and Life
 ศิลปะกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26510359-59 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
77037959-59 Arts and Creativity
 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ 91 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 91
 2.1 วิชาพื้นฐาน 24 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24921159-59 Ethnography
 ชาติพันธุ์วิทยา
3 (3-0-6)
24931159-59 Culture and Marketing
 วัฒนธรรมกับการตลาด
3 (3-0-6)
24931259-59 Cultural Concepts
 แนวคิดทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
25021559-59 Thai Civilization
 อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
25021659-59 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
25021759-59 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6)
25032159-59 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
25121159-59 Introduction to Archaeology
 โบราณคดีเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอกบังคับ 55 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 55
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24922159-59 Conservation and Management of Thai Cultural Resources
 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
24922259-59 Intangible Cultural Resources Management
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางนามธรรม
3 (3-0-6)
24922359-59 Tangible Cultural Resources Management
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางวัตถุ
3 (3-0-6)
24932159-59 Principle of Cultural Resource Management
 หลักการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24932259-59 Organization Management of Cultural Resources
 การจัดองค์กรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24932359-59 Law and Cultural Management
 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24932459-59 Research Methodology in Culture
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24936259-59 Museum Studies
 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3 (3-0-6)
24936359-59 Production Technology of Cultural Media
 เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
24942159-59 Business Oriented of Cultural Resources Management
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
24942259-59 World Cultural Heritage Sites
 แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24946259-59 Cultural Resources of Eastern Thailand
 ทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคตะวันออก
3 (3-0-6)
24946459-59 Individual Project
 โครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (1-4-4)
24946559-59 Online Media and Database of Cultural Resource
 สื่อออนไลน์และฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
24946659-59 Local Museum Management
 การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
24946759-59 Exhibition, Display, Presentation and Publications of Cultural Resources
 การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การนำเสนอ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
24947159-59 Preparation in Cultural Resources Management Practicum
 การเตรียมฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
1 (1-0-2)
24947259-59 Cultural Resources Management Practicum
 การฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (0-6-3)
24947559-59 Seminar in Cultural Resource Management
 สัมมนาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (2-2-5)

 2.3 วิชาเอกเลือก เลือกจากกลุ่มประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ไม่น้อยกว่า 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.3.1 กลุ่ม ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24932559-59 Thai Folk Art and Handicrafts
 ศิลปะและหัตถกรรมไทยพื้นบ้าน
3 (3-0-6)
24932759-59 Religions and Religious Cultural Resources in Southeast Asia
 ศาสนาและทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
24936559-59 Community Studies
 ชุมชนศึกษา
3 (3-0-6)
24946159-59 Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24946859-59 Local History for Cultural Resources Management
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24946959-59 Historic Districts and Cities Conservation
 การอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
25036859-59 History and Tourism
 ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
25042659-59 Thai Social and Intellectual History
 ประวัติศาสตร์สังคมและภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
25043859-59 Social and Cultural History of Modern Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)

 2.3.2 กลุ่ม ด้านโบราณคดีหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24932659-59 Myths, Rituals and Symbols
 นิยายปรัมปรา พิธีกรรม และระบบสัญลักษณ์
3 (3-0-6)
24936459-59 Folk life and Material Culture
 ชีวิตพื้นบ้านและวัฒนธรรมทางวัตถุ
3 (2-2-5)
24947359-59 Historical Park Management
 การจัดการอุทยานประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
24947459-59 Monuments Conservation
 การอนุรักษ์โบราณสถาน
3 (3-0-6)
25132159-59 Art and Architecture in Thailand
 ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
3 (3-0-6)
25132259-59 Art and Archeology in the Neighboring Countries
 ศิลปะและโบราณคดีในประเทศเพื่อนบ้าน
3 (3-0-6)
25136159-59 Archaeology in Thailand
 โบราณคดีในประเทศไทย
3 (3-0-6)
25136259-59 Community Archaeology
 โบราณคดีชุมชน
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6