หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
68019359-59 Life and Health
 ชีวิตและสุขภาพ
2 (2-0-4)
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)
85111059-59 Exercise for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25010559-59 Humans and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3 (3-0-6)
25710259-59 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
30610659-59 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
2 (2-0-4)
61010159-59 Art and Life
 ศิลปะกับชีวิต
3 (3-0-6)
67110459-59 Thai Citizens in Globalization
 พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30210159-59 Contemporary Mathematics
 คณิตคิดทันโลก
2 (2-0-4)
40421259-59 Lateral Thinking Skill Development
 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (2-0-4)
42310359-59 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)
88510159-59 Moving Forward in a Digital Society with ICT
 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)

 2 วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1 วิชาแกน 42 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24111159-59 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
24111259-59 Biological Psychology
 ชีวจิตวิทยา
3 (3-0-6)
24113159-59 Developmental Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
24116159-59 Social Psychology
 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
24121159-59 Psychology of Sensation and Perception
 จิตวิทยาการรับสัมผัสและการรับรู้
3 (3-0-6)
24121259-59 Psychology of Motivation and Emotion
 จิตวิทยาแรงจูงใจและอารมณ์
3 (3-0-6)
24121359-59 Psychology of Learning
 จิตวิทยาการเรียนรู้
3 (3-0-6)
24121459-59 Psychology of Personality
 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
24121659-59 English for Psychology
 ภาษาอังกฤษสำหรับจิตวิทยา
3 (3-0-6)
24132159-59 Statistical Methods for Psychology
 วิธีสถิติสำหรับจิตวิทยา
3 (3-0-6)
24132259-59 Psychological Measurement and Testing
 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
24134159-59 Counseling Psychology
 จิตวิทยาการให้การปรึกษา
3 (3-0-6)
24142259-59 Research Methods for Psychology
 วิธีวิจัยสำหรับจิตวิทยา
3 (3-0-6)
24142359-59 Statistical Package for Psychology
 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับจิตวิทยา
3 (1-4-4)

 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 51 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 51
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24125159-59 Industrial and Organizational Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 (3-0-6)
24125259-59 Personnel Psychology
 จิตวิทยาบุคลากร
3 (3-0-6)
24125459-59 Work Motivation
 การจูงใจในการทำงาน
3 (3-0-6)
24135259-59 Psychology of Industrial Relations
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ์
3 (3-0-6)
24135359-59 Training and Development
 การฝึกอบรมและการพัฒนา
3 (3-0-6)
24135459-59 Leadership and Group Effectiveness
 ภาวะผู้นำและประสิทธิผลของกลุ่ม
3 (3-0-6)
24145259-59 Psychology of Organization Development
 จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
24145359-59 Seminar on Industrial and Organizational Psychology
 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 (3-0-6)
24145459-59 Practicum in Industrial and Organizational Psychology
 การฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6 (0-30-6)

 2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24121559-59 Cognitive Psychology
 จิตวิทยาการรู้คิด
3 (3-0-6)
24123159-59 Child and Adolescent Psychology
 จิตวิทยาวัยเด็กและวัยรุ่น
3 (3-0-6)
24123259-59 Adult and Aging Psychology
 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และวัยชรา
3 (3-0-6)
24125359-59 Psychology of Management
 จิตวิทยาการจัดการ
3 (3-0-6)
24125559-59 Occupational Health Psychology
 จิตวิทยาอาชีวอนามัย
3 (3-0-6)
24126459-59 Group Dynamic at Work
 พลวัตกลุ่มในการทำงาน
3 (3-0-6)
24127159-59 Mental Health
 สุขภาพจิต
3 (3-0-6)
24128259-59 Psychology of Adjustment
 จิตวิทยาการปรับตัว
3 (3-0-6)
24128359-59 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
24131159-59 Computer Packages for Work
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการทำงาน
3 (1-4-4)
24132359-59 Individual Research in Industrial and Organizational Psychology
 การวิจัยส่วนบุคคลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 (3-0-6)
24135559-59 Organizational Behavior Modification
 การปรับพฤติกรรมในองค์การ
3 (3-0-6)
24135759-59 Psychology of Career Planning and Information Service
 จิตวิทยาการวางแผนอาชีพและบริการสนเทศ
3 (3-0-6)
24135859-59 Psychology of Problem Solving and Decision Making
 จิตวิทยาการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
24136159-59 Psychology of Attitude
 จิตวิทยาเจตคติ
3 (3-0-6)
24136359-59 Cross – cultural Psychology
 จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24137359-59 Stress Management
 การจัดการความเครียด
3 (3-0-6)
24137459-59 Clinical Psychology
 จิตวิทยาคลินิก
3 (3-0-6)
24138159-59 Health Psychology
 จิตวิทยาสุขภาพ
3 (3-0-6)
24138259-59 Environmental Psychology
 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
24138359-59 Consumer and Advertising Psychology
 จิตวิทยาผู้บริโภคและการโฆษณา
3 (3-0-6)
24138559-59 Psychology of Communication and Persuasion
 จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง
3 (3-0-6)
24141159-59 Systems and Theories in Psychology
 ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
24142159-59 Psychological Testing in Organization
 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ
3 (3-0-6)
24144159-59 Psychology of Career Counseling
 จิตวิทยาการให้การปรึกษาทางอาชีพ
3 (3-0-6)
24145559-59 Psychology of Conflict Management
 จิตวิทยาการจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
24146359-59 Work and Family
 งานกับครอบครัว
3 (3-0-6)
24148159-59 Moral Psychology
 จิตวิทยาจริยธรรม
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6