หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นศ.บ. ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222207-54 English Listening and Speaking for Careers
 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222208-54 English Reading for Careers
 การอ่านเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222209-54 English Writing for Careers
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222271-54 English for Job Application
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
262121-54 Humans and Culture
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
414101-54 Group Dynamics and Leadership
 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
306106-54 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ) จำนวน 5 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่ม 1) วิชาบังคับ ให้เรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 น. จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียนจำนวน 4 น. จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
 1.6.2.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่ม 2)หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107101-54 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
731101-54 Life Skills and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 1.6.2.2 กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
414202-54 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)

 1.6.2.3 กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมืองหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
257102-54 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
265127-54 Reality and Meaning of Life
 ความจริงและความหมายของชีวิต
2 (2-0-4)
402404-54 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน) จำนวนไม่น้อยกว่า 40 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201111-54 Principles of Communication Arts
 หลักนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
201112-54 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
201113-54 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
201114-54 Human Thinking System
 ระบบการคิดของมนุษย์
2 (2-0-4)
201115-54 Art of Living
 ศิลปะในการดำรงชีวิต
1 (1-0-2)
201211-54 Mass Communication Theories
 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
201222-54 Media Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อ
2 (2-0-4)
201241-54 Computer for Communication Arts
 คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
201242-54 New Media for Communication Arts
 สื่อใหม่ในนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
201243-54 Introduction to Photography
 การถ่ายภาพเบื้องต้น
2 (1-2-3)
201351-54 Research Methodology in Communication Arts
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
201381-54 Laws and Ethics of Mass Media
 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
201451-54 Internship
 การฝึกงาน
1 (0-3-1)
202111-54 Introduction to Public Relations
 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
203111-54 Introduction to Speech Communication
 วาทวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
204111-54 Introduction to Advertising and Marketing Communication
 การโฆษณา และสื่อสารการตลาดเบื้องต้น
2 (2-0-4)
205111-54 Introduction to Radio and Television Broadcasting
 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
206111-54 Introduction to Journalism
 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
207111-54 Introduction to Film
 ภาพยนตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะกลุ่ม (ใหเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 42 น).หน่วยกิตต่ำสุด : 42
 2.2.1 เอกบังคับ กลุ่มที่ 1 การประชาสัมพันธ์ 20 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202221-54 Writing for Public Relations
 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
202351-54 Public Relations Research
 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (1-4-4)
202361-54 Media and Activities for Public Relations
 สื่อและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
202421-54 Contemporary Public Relations
 การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย
2 (2-0-4)
202451-54 Public Relations Planning and Evaluation
 การวางแผนและประเมินผลการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
202452-54 Public Relations Administration
 การบริหารงานประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
202453-54 Seminar in Public Relations Issues
 การสัมมนาการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)

 2.2.1.1 เอกเลือก กลุ่ม 1 การประชาสัมพันธ์ 22 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201352-54 Statistics for Communication Research
 สถิติสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
202222-54 Corporate Communication
 การสื่อสารองค์กร
2 (2-0-4)
202241-54 Photography for Public Relations
 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
202321-54 Advanced Writing for Public Relations
 การเขียนขั้นสูงเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (2-2-5)
202322-54 Communication and Public Opinion
 การสื่อสารและสาธารณมติ
2 (2-0-4)
202323-54 Public Relations and Social Development
 การประชาสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
202341-54 Presentation Techniques for Public Relations
 เทคนิคการนำเสนอเพื่องานประชาสัมพันธ์
3 (2-2-4)
202362-54 Design for Public Relations
 การออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
202363-54 Media Relations
 สื่อมวลชนสัมพันธ์
2 (2-0-4)
202424-54 New Media for Public Relations
 สื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
202425-54 Marketing Public Relations
 การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
2 (2-0-4)
202462-54 Crisis Communication
 การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
2 (2-0-4)
202463-54 Issue Management and Public Affairs
 กิจกรรมสาธารณะและการบริหารประเด็น
2 (2-0-4)
202464-54 Community Relations
 ชุมชนสัมพันธ์
2 (2-0-4)
202491-54 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
2 (2-0-4)
202492-54 Traditional Media for Public Relations
 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
2 (2-0-4)
203362-54 Personality and Manners
 บุคลิกภาพและมารยาท
2 (2-0-4)
203363-54 Announcers and Master of Ceremonies
 ผู้ประกาศและพิธีกร
3 (3-0-6)
204222-54 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
204369-54 Event Marketing and Sponsorship
 การตลาดเชิงกิจกรรมและการเป็นผู้อุปถัมภ์
2 (2-0-4)
206322-54 Article Writing
 การเขียนบทความ
3 (3-0-6)
206426-54 Political Communication
 การสื่อสารการเมือง
2 (2-0-4)

 2.2.2 เอกบังคับ กลุ่มที่ 2 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 22 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
203211-54 Rhetorical Theory and Criticism
 ทฤษฎีวาทศาสตร์และวาทวิพากษ์
3 (3-0-6)
203212-54 Persuasive Communication
 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
2 (2-0-4)
203241-54 Techniques and Technology for Presentation
 เทคนิคและเทคโนโลยีการนำเสนอ
3 (3-0-6)
203321-54 Interpersonal Communication
 การสื่อสารระหว่างบุคคล
3 (3-0-6)
203322-54 Psychology of Speech and Audience Analysis
 จิตวิทยาการพูดและการวิเคราะห์ผู้ฟัง
3 (3-0-6)
203323-54 Speech Composition
 วาทนิพนธ์
3 (3-0-6)
203361-54 Principle of Acting
 หลักการแสดง
3 (2-2-5)
203421-54 Argumentation and Debate
 การพูดโต้แย้งแสดงเหตุผล
2 (2-0-4)

 2.2.2.1 เอกเลือก กลุ่ม 2 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 20 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201117-54 Critical Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
203324-54 Voices for Communication
 การใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
203325-54 Entertainment Criticism
 สื่อสารบันเทิงเชิงวิพากษ์
2 (2-0-4)
203326-54 Oral Interpretation
 การอ่านวินิจสาร
2 (2-0-4)
203327-54 Intercultural Communication
 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
203364-54 Interviewing Techniques
 เทคนิคการสัมภาษณ์
3 (3-0-6)
203365-54 Human Resource Development
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2 (2-0-4)
203366-54 Advanced Acting
 การแสดงขั้นสูง
3 (3-0-6)
203422-54 Public Speaking
 การพูดในที่ชุมชน
3 (3-0-6)
203423-54 Speech for Business
 การพูดเพื่อธุรกิจ
2 (2-0-4)
203424-54 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
203451-54 Speech Communication Research
 การวิจัยวาทวิทยา
3 (1-4-4)
203452-54 Seminar in Speech Communication Problem
 สัมมนาปัญหาทางวาทวิทยา
3 (3-0-6)
203461-54 Conference Procedure
 ระเบียบการประชุม
2 (2-0-4)
203462-54 Folk Performances
 สื่อสารการแสดงพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
203463-54 Script Writing and Directing
 การเขียนบทและการกำกับการแสดง
3 (2-2-5)
203491-54 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
3 (0-0-9)
206328-54 Interpretation of Current Affairs
 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 2.2.3 เอกบังคับ กลุ่มที่ 3 การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 25 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
204261-54 Principle of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
204321-54 Advertising Copy Writing
 การเขียนบทโฆษณา
2 (2-0-4)
204351-54 Advertising and Marketing Communication Research
 การวิจัยการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
3 (1-4-4)
204362-54 Integrated Marketing Communication Concepts and Theories
 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
204363-54 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
204364-54 Advertising and Marketing Communication Creative Strategy
 กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาและสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204471-54 Marketing Communication Campaign Planning
 การวางแผนรณรงค์เพื่อการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204472-54 Media Planning Strategy for Marketing Communication
 กลยุทธ์การวางแผนสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204473-54 Advertising and Marketing Communication Management
 การบริหารงานโฆษณาและสื่อสารการตลาด
2 (2-0-4)

 2.2.3.1 เอกเลือก กลุ่มที่ 3 การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 17 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 17
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
204223-54 Logical Thinking
 การคิดเชิงตรรกะ
2 (2-0-4)
204324-54 English for Advertising Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโฆษณา
2 (2-0-4)
204365-54 Principle of Design
 หลักการออกแบบ
2 (1-2-3)
204366-54 Printed Advertising Design and Production
 การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์
2 (1-2-3)
204367-54 Television Commercial Design and Production
 การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์
2 (1-2-3)
204368-54 Account Management and Presentation Skills in Advertising Business
 การบริหารงานลูกค้าและทักษะการนำเสนองาน
2 (2-0-4)
204425-54 Advanced Copy Writing
 การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง
2 (2-0-4)
204441-54 New Media for Advertising Business
 สื่อใหม่เพื่อธุรกิจโฆษณา
2 (2-0-4)
204442-54 Photography for Advertising
 การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
3 (2-2-5)
204452-54 Seminar in Advertising and Marketing Communication
 สัมมนาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204474-54 Customer Experience Management
 การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า
2 (2-0-4)
204475-54 International Advertising
  การโฆษณานานาชาติ
2 (2-0-4)
204476-54 Selected Topics for Advertising and Marketing Communication
 เรื่องคัดเฉพาะสำหรับการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204477-54 Brand Management
 การบริหารตราสินค้า
3 (3-0-6)
204481-54 Advertising and Society
 การโฆษณาและสังคม
2 (2-0-4)
204491-54 Portfolio
 การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
2 (1-2-3)
204492-54 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
2 (2-0-4)
205341-54 Graphic and Animation for Mass Communication
 กราฟฟิคและอนิเมชั่นเพื่องานสื่อสารมวลชน
3 (1-4-4)
205367-54 Advanced Photography
 การถ่ายภาพนิ่งขั้นสูง
3 (2-2-5)
205368-54 Cinematographic Directing
 การกำกับภาพ
2 (1-2-3)
205371-54 Advanced Editing and Special Effect
 การตัดต่อลำดับภาพขั้นสูงและการทำเทคนิคพิเศษ
2 (1-2-3)

 2.2.4 เอกบังคับ กลุ่มที่ 4 ภาพยนตร์และโทรทัศน์ 21 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
205221-54 Theory and Principles of Film
 ทฤษฎีและหลักการภาพยนตร์
3 (3-0-6)
205222-54 Film Aesthetics
 สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์
3 (3-0-6)
205321-54 Script Writing for Film and Television
 การเขียนบทภาพยนตร์และโทรทัศน์
3 (3-0-6)
205361-54 Film Production
 การผลิตภาพยนตร์
3 (2-2-5)
205362-54 Television Program Production
 การผลิตรายการโทรทัศน์
3 (2-2-5)
205363-54 Advanced Film and Television Program Production
 การผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
205421-54 Seminar in Film and Television and Society
 สัมมนาภาพยนตร์และโทรทัศน์กับสังคม
3 (3-0-6)

 2.2.4.1 เอกเลือก กลุ่มที่ 4 ภาพยนตร์และโทรทัศน์ 21 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
205223-54 Thai and Asia Pacific Films
 ภาพยนตร์ไทยและเอเชียแปซิฟิก
2 (2-0-4)
205224-54 International Films
 ภาพยนตร์นานาชาติ
2 (2-0-4)
205225-54 Public Broadcasting Service
 วิทยุโทรทัศน์เพื่อสาธารณะ
3 (3-0-6)
205226-54 Visual Media and Media literacy
 สื่อด้านภาพและการรู้เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
205322-54 Media Reformation and Audiences
 การปฏิรูปสื่อและผู้รับสื่อ
2 (2-0-4)
205323-54 Edutainment Studies
 สื่อสาระบันเทิง
2 (2-0-4)
205324-54 Thai Drama and Cultural and Economic Context
 ละครไทยและบริบททางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
205325-54 Thainess and Orientalism on Films
 ความเป็นไทยและความเป็นตะวันออกในภาพยนตร์
2 (2-0-4)
205326-54 Arts and Music for Communications
 ศิลปะและดนตรีสำหรับการสื่อสาร
2 (2-0-4)
205327-54 Alternative Films
 ภาพยนตร์นอกกระแส
2 (1-2-3)
205342-54 Web Cast Production
 การผลิตเว็บไซต์เพื่อการกระจายภาพและเสียง
3 (2-2-5)
205364-54 Thai Film Business Administration and Management
 การบริหารงานและการจัดการธุรกิจภาพยนตร์ไทย
2 (2-0-4)
205365-54 Business Administration and Management for Broadcasting
 การบริหารงานและการจัดการธุรกิจด้านวิทยุและโทรทัศน์
2 (2-0-4)
205366-54 Directing for Film and Television
 การกำกับการแสดงในงานภาพยนตร์และโทรทัศน์
2 (1-2-3)
205369-54 Television Documentary
 สารคดีโทรทัศน์
3 (2-2-5)
205370-54 Documentary Films
 ภาพยนตร์สารคดี
3 (2-2-5)
205422-54 Film and Television Program Criticism
 การวิเคราะห์วิจารณ์งานภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
3 (3-0-6)
205491-54 Individual Project
 การศึกษารายบุคคล
2 (2-0-4)
205492-54 Individual
 การศึกษารายบุคคล 2
2 (1-2-3)
206326-54 Radio and Television News Reporting and Production
 การผลิตและการรายงานข่าววิทยุและโทรทัศน์
3 (2-2-5)

 2.2.5 เอกบังคับ กลุ่มที่ 5 วารสารศาสตร์ 24 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
206221-54 Basic News Reporting
 หลักการรายงานข่าว
3 (3-0-6)
206222-54 Reading and Critical Thinking
 การอ่านและการคิดเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
206321-54 Advance News Reporting
 การรายงานข่าวขั้นสูง
3 (3-0-6)
206323-54 Creative Writing for Journalism
 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
3 (3-0-6)
206324-54 Newspaper and Magazine Editing
 การบรรณาธิกรณ์หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
3 (2-2-5)
206342-54 Printed Media Design
 การออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
206441-54 Electronics Publishing
 สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
206462-54 Journalism Practice
 ฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
3 (1-4-4)

 2.2.5.1 เอกเลือก กลุ่มที่ 5 วารสารศาสตร์ 18 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
206325-54 News Translation and English News Writing
 การแปลข่าวและการเขียนข่าวเป็นภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
206327-54 Interviewing Techniques in Journalism
 เทคนิคการสัมภาษณ์ในงานวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
206329-54 Newscaster Performance
 ศิลปะการเป็นผู้ประกาศข่าวและการรายงานข่าวภาคสนาม
3 (2-2-5)
206330-54 New Documentary and Feature Writing
 การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงข่าว
3 (3-0-6)
206331-54 Magazine Article Writing
 การเขียนเพื่องานนิตยสาร
3 (3-0-6)
206341-54 Photography of Journalism
 การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
206343-54 Printing Technology
 เทคโนโลยีทางการพิมพ์
3 (3-0-6)
206344-54 Information Technology for Journalism
 เทคโนโลยีข่าวสารในงานวารสารศาสตร์
3 (3-0-6)
206345-54 Web Design for Journalism
 การออกแบบเว็บไซต์เพื่องานวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
206421-54 Contemporary writing
 งานเขียนร่วมสมัย
3 (2-2-5)
206422-54 Economic Reporting
 การสื่อข่าวเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
206423-54 Sport Reporting
 การสื่อข่าวกีฬา
3 (2-2-5)
206424-54 Science & Environment Reporting
 การสื่อข่าวเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
206425-54 Youth and Women News Reporting
 การสื่อข่าวและรายงานข่าวเด็กเยาวชนและสตรี
3 (2-2-5)
206442-54 Advanced Printed Media Design
 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
206443-54 Electronic Newspaper
 หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
206451-54 Journalism Research
 การวิจัยวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
206452-54 Seminar in Journalism
 สัมมนาวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
206461-54 Newspaper and Magazine Management
 การบริหารงานหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
3 (3-0-6)
206463-54 Local Newspaper
 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
3 (2-2-5)
206464-54 Community Printed Media
 สิ่งพิมพ์ชุมชน
3 (3-0-6)
206465-54 Magazine Production
 การผลิตนิตยสาร
3 (2-2-5)
206466-54 Printing Production
 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
206491-54 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
2 (2-0-4)

 2.3 วิชาโท จำนวนไม่น้อยกว่า 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6