หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
999041-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
999042-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
999043-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
999045-54 English Reading for Careers
 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
250105-54 Humans and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241101-54 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
309101-54 Marine Ecology and Ecotourism
 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือก รวมวิชาทางด้านสุขภาพ จำนวน 5 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 1) บังคับเรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 หน่วยกิต จาก 25 รายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียนจำนวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107101-54 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
107103-54 Tobacco, Alcohol and Health
 ยาสูบ แอลกอฮอล์ กับสุขภาพ
2 (2-0-4)
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
107105-54 Family Management
 การจัดการครอบครัว
2 (2-0-4)
107106-54 First Aid and Basic Life Support
 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
2 (1-2-3)
107107-54 Health and Beauty
 สุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
107108-54 Art of Working for Happiness
 ศิลปะการทำงานอาชีพอย่างเป็นสุข
2 (2-0-4)
241102-54 Personality and Self Development
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
2 (2-0-4)
245107-54 Information Literacy in the Digital Age
 ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล
2 (2-0-4)
245108-54 Knowledge Management for Sustainable Learning
 การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
2 (2-0-4)
245109-54 Information for Wisdom Development
 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญา
2 (2-0-4)
250108-54 Thai Wisdom Heritage
 มรดกทางภูมิปัญญาไทย
2 (2-0-4)
250109-54 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
257102-54 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
265108-54 Man and Religions
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
265127-54 Reality and Meaning of Life
 ความจริงและความหมายของชีวิต
2 (2-0-4)
265503-54 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
311191-54 Food Scholar
 รู้รอบเรื่องอาหาร
2 (2-0-4)
402401-54 Training for Professional Development
 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
2 (2-0-4)
402402-54 Life Style and Multi Cultural Learning
 รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
402403-54 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
402404-54 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
402405-54 Creative Thinking for Society
 การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
2 (2-0-4)
404211-54 Lateral Thinking Skills
 ทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (2-0-4)
404306-54 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
414202-54 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
423104-54 Educational Technology Equipment Operation
 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา
2 (2-0-4)
423321-54 Design and Creative Presentation
 การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
430312-54 Quality Management in Educational Organizations
 การบริหารคุณภาพในองค์การทางการศึกษา
2 (2-0-4)
430314-54 Learning Organization Management
 การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
2 (2-0-4)
441110-54 Physical Education and Recreation for Fitness Promotion
 พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ
2 (1-2-3)
700110-54 Health, Environment and Safety
 สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2 (2-0-4)
700111-54 Happiness and Creative Health
 ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
710101-54 Teenagers and Safety
 วัยรุ่นกับความปลอดภัย
2 (2-0-4)
731101-54 Life Skills and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 2 วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.1.1 แกนสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 6 น. ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในรายวิชาบังคับหรือวิชาเลือกในวิชาโทของแต่ละคนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241262-54 Community Psychology
 จิตวิทยาชุมชน
3 (3-0-6)
250215-54 Thai Civilization
 อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
257215-54 Principles of Microeconomics
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
257216-54 Principles of Macroeconomics
 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
262111-54 Rural and Urban Sociology
 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3 (3-0-6)
262213-54 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
262222-54 Religions and Thai Traditions
 ศาสนาและประเพณีไทย
3 (3-0-6)
262341-54 Research Methods in Social Sciences
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
671141-54 International Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
672342-54 Globalization Nation-State and Civil Society
 โลกาภิวัตน์ รัฐชาติ และประชาสังคม
3 (3-0-6)
675215-54 Thai Bureaucracy, Public Enterprise and Public Organization
 ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย
3 (3-0-6)

 2.1.2 แกนมนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 6 น. ต้องไม่ช้ำกับวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกในวิชาโทของแต่ละคนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228333-54 Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
228361-54 Historical Literature
 วรรณคดีประวัติศาสตร์
2 (2-0-4)
228373-54 Political Literature
 วรรณกรรมการเมือง
2 (2-0-4)
228381-54 Folklore
 คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
249211-54 Ethnography
 ชาติพันธุ์วิทยา
3 (3-0-6)
250369-54 History of Cross – Cultural Trade and Globalization
 ประวัติการค้าข้ามวัฒนธรรมและโลกาภิวัฒน์
3 (3-0-6)
265326-54 Comparative Religion
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
265336-54 Thai Philosophy
 ปรัชญาไทย
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 69 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 69
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ รวม 42 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
250221-54 Thai History: Early Period
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยต้น
3 (3-0-6)
250222-54 Thai History: Modern Period
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
250231-54 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
250232-54 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
250233-54 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-6)
250241-54 History of Western Civilization I
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก 1
3 (3-0-6)
250242-54 History of Western Civilization II
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก 2
3 (3-0-6)
250321-54 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
250322-54 History of Eastern Thailand
 ประวัติศาสตร์ภูมิภาคตะวันออก
3 (3-0-6)
250344-54 History of the United States
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
250351-54 Historical Methods
 วิธีการทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
250421-54 Seminar in Thai History
 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
3 (2-2-5)
250451-54 Sessional Paper
 สารนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์
3 (1-4-4)
251361-54 Archaeology in Thailand
 โบราณคดีในประเทศไทย
3 (3-0-6)

 2.2.3 วิชาเอกเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 27 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
249362-54 Museum Studies
 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3 (3-0-6)
250325-54 History of Thai Politics and Government
 ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
250326-54 Cultural History of Thai Tourism
 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของการท่องเที่ยวไทย
3 (3-0-6)
250327-54 History of Thai Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
3 (3-0-6)
250335-54 History of the Middle East
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
250345-54 History of American Foreign Policy
 ประวัติศาสตร์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
250346-54 History of Latin America
 ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา
3 (3-0-6)
250355-54 History of Historical Writing
 ประวัติการเขียนประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
250365-54 Analytical Contemporary World Affairs
 วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
250366-54 Islamic World
 โลกอิสลาม
3 (3-0-6)
250367-54 Comparative Civilizations
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
250368-54 History and Tourism
 ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
250425-54 Economic History of Thailand
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
250426-54 Thai Social and Intellectual History
 ประวัติศาสตร์สังคมและภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
250427-54 Thai Diplomatic History
 ประวัติศาสตร์การทูตไทย
3 (3-0-6)
250428-54 Gender in Thai History
 เพศสภาพในประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
250429-54 Selected Topic in Thai History
 หัวข้อพิเศษในประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
250435-54 History of Modern China
 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
250436-54 History of Modern Japan
 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3 (3-0-6)
250437-54 Readings and Analysis in Southeast Asian History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
250438-54 Social and Cultural History of Modern Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)
250439-54 History of Co-operation in ASEAN Countries
 ประวัติศาสตร์ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน
3 (3-0-6)
250445-54 Intellectual History of the Western World
 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของโลกตะวันตก
3 (3-0-6)
250446-54 History of Innovations and Inventions in the Western World the Western World
 ประวัติศาสตร์นวัตกรรมและประดิษฐกรรม ประวัติศาสตร์นวัตกรรมและประดิษฐกรรมของโลกตะวันตก
3 (3-0-6)
250447-54 History of Modern Russia
 ประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
250455-54 Specific Topics in History
 หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
250465-54 Big Powers Diplomacy
 กุศโลบายของประเทศมหาอำนาจ
3 (3-0-6)
250466-54 Peace History
 ประวัติศาสตร์สันติภาพ
3 (3-0-6)
250467-54 Development of International Organizations
 พัฒนาการองค์การระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
251321-54 Art and Architecture in Thailand
 ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
3 (3-0-6)
251322-54 Art and Archaeology in the Neighboring Countries of Thailand
 ศิลปะและโบราณคดีในประเทศเพื่อนบ้าน
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาโท จำนวนไม่น้อยกว่า 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6