เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี

 1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร พ.ศ. 2551หน่วยกิตต่ำสุด : 35
 1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
100101-51 Communication in Health Care Services
 การสื่อสารในการให้บริการสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
100102-51 Human Development and Human Needs
 พัฒนาการและความต้องการของมนุษย์
2 (2-0-4)GD
100103-51 English for Basic Health Care
 ภาษาอังกฤษเพื่อการช่วยเหลือดูแล
2 (2-0-4)GD

 1.2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
100104-51 Basic Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)GD
100105-51 Health and Environmental Health
 สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)GD
100106-51 Introduction to Nutrition
 โภชนาการเบื้องต้น
2 (2-0-4)GD
100107-51 Ethics and Laws in Health
 จริยธรรมและกฎหมายด้านสุขภาพ
1 (1-0-2)GD
100108-51 Management System in Health Care Setting
 ระบบการจัดการในสถานพยาบาล
2 (1-2-3)GD
100109-51 Basic Mental Health Care
 การดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้น
2 (2-0-4)GD
100110-51 Basic Health Care
 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)GD
100111-51 Basic Pediatric Health Care
 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ป่วยเด็กขั้นพื้นฐาน
1 (1-0-2)GD
100112-51 Basic Obstetric and Gynecological Health Care
 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้รับบริการทางสูติศาสตร์และนรีเวชขั้นพื้นฐาน
1 (1-0-2)GD
100113-51 Basic Health Care for Adults
 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ป่วยผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน
2 (2-0-4)GD
100114-51 Basic Health Care for Older Adults
 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุขั้นพื้นฐาน
1 (1-0-2)GD
100115-51 Basic Health Care Practice 1
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน 1
3 (0-12-0)GD
100116-51 Basic Health Care Practice 2
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน 2
2 (0-8-0)GD
100117-51 Basic Health Care Practice 3
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน 3
2 (0-8-0)GD
100118-51 Basic Health Care Practice 4
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน 4
3 (0-12-0)GD
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29